Barnehageansatte opplever stadig større krav fra myndighetene om hva arbeidsdagene deres skal inneholde: i rammeplan barnehager står det at barnehagen SKAL:

 • ivareta barnas behov for omsorg

 • ivareta barnas behov for lek

 • fremme danning

 • fremme læring

 • Fremme vennskap og fellesskap

 • Fremme kommunikasjon og språk

 • I tillegg har det kommet ett nytt kapittel som omhandler barnas

 • psykiske og fysiske helse.

 • I dagens samfunn ser vi en økning av barn med særskilte behov og jo flere krav fra sentrale myndigheter og en stadig dårligere kommuneøkonomi blir det mindre tid til å ivareta enkeltbarnets behov. Dårlig kommuneøkonomi fører til lavere bemanning i barnehagene. Dette fører igjen til at ansatte går hjem med dårlig samvittighet over alt de ikke rekker over. Det kan være barn som ikke har fått den oppfølgingen de sårt hadde trengt i løpet av dagen. Negative kommentarer fra foreldre som opplever at barnet deres ikke blir sett og ivaretatt ut fra deres behov. Vi ser økning av barn med diagnoser som ADHD, autisme, tilknytningsvansker og barn som har flyktet fra sitt hjemland som ikke kan språket og som kan ha traumer. Alle disse behovene forventes ivaretatt med en grunnbemanning som allerede er for lav.

 • Bemanningsnormen er pr. i dag 1 voksen pr. 6 barn på en avdeling for større barn (3- 6 år) og 1 voksen per 3 barn på småbarnsavdeling (0-3 år). I løpet av en barnehagedag skal det avvikles pauser og møter pluss plantid for pedagoger og fagarbeidere noe som betyr at i realiteten er det ikke mange timer pr. dag at hele bemanningen er til stede på avdelingen med barna. Forslag om kutt i det spesialpedagogiske tilbudet her i Brønnøy kommune ligger til politisk behandling. Konsekvensen av dette er at de ansatte i barnehagene vil utsettes for mer emosjonelt press om de skal overta deler av det spesialpedagogiske arbeidet. Noe som igjen kan øke det allerede høye sykefraværet vi har i barnehagene. I tillegg til det emosjonelle presset utsettes de ansatte for mye støy og fysiske belastninger som tunge løft.

 • Veiledende arealnorm for innendørs leke- og oppholdsareal for barna er 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år. Forholder barnehageeier til dette, og hvordan tenkes det i forhold til ansatte? Dersom man har 15 barn på en småbarnsavdeling og 5 voksne, er det areal nok?

Noe av det viktigste på småbarnsavdeling er at barna føler trygghet og omsorg. Det er også̊ viktig å få̊ erfaringer og lære å være en del av en gruppe. Trygge, faste og gode rutiner på avdelingen er derfor viktig. Klarer man å få̊ til dette med så store barnegrupper og høyt fravær?

Fagforbundet ønsker kvalitet i barnehagen; for barna, ansatte og foresatte og vi ønsker et tydelig fokus på kvalitet. Vi mener at det på sikt vil gi god økonomi, i form av lavere sykefravær og trygge barn og foreldre. Hva med å gå tilbake til 9 barn på småbarnsavdeling og 18 på storavdeling? Da får både barn og voksne færre å forholde seg til gjennom dagen og alle får bedre oversikt og en bedre ro i hverdagen.

Eli Renate Hagen, nestleder i Fagforbundet

Linda Olsen, seksjonsleder SKKO Fagforbundet