Brønnøysunds Avis skriver at det ikke skal være fødsler ved fødestua i Brønnøysund fra dags dato og frem til 1 april neste år. Avisen henviser til pressemelding fra Helgelandssykehuset som sier at det ikke er mulig å opprettholde forsvarlig drift. I pressemeldingen går det frem at alle fødsler flyttes til Sandnessjøen, at det fortsatt skal være dagdrift i Brønnøysund og følgetjeneste 24/7. Det høres umiddelbart ut som en plausibel forklaring med en, om ikke ønsket, så i hvert fall spiselig løsning. Det er ikke tilfelle.

Denne beslutningen er dypt problematisk av flere årsaker. Når det henvises til at det ikke er forsvarlig å drifte, er det naturlig å stille en rekke spørsmål vedrørende forsvarligheten av ikke å drifte. Foreligger det konsekvens- og risikoanalyse ved å legge ned fødetilbudet i Brønnøysund? Er det laget ny beredskapsplan som tar høyde for fødsler, eventuelle komplikasjoner og akutte hendelser i forbindelse med fødsler? Er beredskapskapasiteten i Brønnøy kommune og prehospitale tjenester på sykehuset styrket som følge av den økte aktiviteten nedleggelsen av fødestua vil innebære? Er det gjort avtale med lege i kommunen i forhold til det samme, og har legekontoret/legevakt forberedt seg på det? Dette er planer som bør være godt gjennomarbeidet og kvalitetssikret. Jeg har prøvd å etterspørre slike planer, men har foreløpig ikke funnet noen som vet noe om det.

Det skal være følgetjeneste 24/7. Hvordan er det tenkt at det skal foregå? Er det ambulansetjenesten i Brønnøy som skal sørge for den? Hvem er det som skal skysse jordmødrene hjem igjen når de fødende er ankommet Sandnessjøen? Skal ambulansetjenesten som er akuttberedskap stå for transporttjeneste? Fødestua lukker dørene midt på svarte vinteren. Vær, geografi og infrastruktur er naturlige elementer vi må forholde oss til her på berget. Er det den allerede hardt belastede ambulansebåten på Vega som skal trå til? Ambulansefly og helikopter som styres fra Tromsø? Og hva når vær og vind forhindrer dem alle? Helgelandssykehuset er opptatt av pasientsikkerheten, og hvis gravide og fødende kvinner i Brønnøy og omegn skal kunne føle seg trygge, bør beredskapsplaner som tar høyde for stengt fødestue presenteres for befolkningen snarest.

Helgelandssykehuset er også opptatt av arbeidsmiljøloven. Det må være en skrivefeil, ettersom nedleggelsen av fødestua innebærer alvorlige brudd på samme lov, samt hovedavtalen. Endringer av stillingsbeskrivelser, arbeidsoppgaver, omstillinger og arbeidstid krever drøftinger med både ansatte og tillitsvalgte. Turnus skal sies opp innenfor gitte frister og ny arbeidsplan skal foreligge og være godkjent. Innhold og organisering av følgetjeneste og poliklinikk dagtid likeså. Det er ikke skjedd. En stor arbeidsgiver aktør som Helgelandssykehuset bør forholde seg til lov og avtaleverk, og drøftinger er ikke noe de kan vurdere. Det er lovpålagt.

De har også prøvd alt for å sikre forsvarlig drift. Alle stener er snudd. Det holder ikke i en så alvorlig sak. Her bør Helgelandssykehuset dokumentere hvilke tiltak som er satt i verk. Ingen bør la seg avspise med mindre. Det nevnes rekruttering, og man kunne jo forledes til å tro at det ble søkt etter jordmødre. Den utlysningsteksten jeg har sett hadde imidlertid så store krav til kvalifikasjoner og kompetanse utover det å være jordmor at den kun var egnet til en ting: En total garanti for null søkere. Og hva er gjort i for å ivareta den solide kompetansen fødestua hadde? Det er ingen statshemmelighet at det har vært jobbet ekstremt mange overtidstimer, og at arbeidsbelastningen har vært stor. Det er heller ingen statshemmelighet at Norsk Sykepleierforbund gjentatte ganger over tid har henvendt oss til Helgelandssykehuset for å få orden på turnus og arbeidplaner og etterlyst drøftinger rundt arbeidsmiljø og arbeidsbelastning. Ikke for å være vanskelig, men for å sørge for at lov og avtaleverk ble overholdt, og for å sørge for at arbeidsgivers plikt til drøftinger ble ivaretatt. Min opplevelse er at uthalingstaktikk og manglende evne til å finne løsninger på lavest mulig nivå har vært fremtredende.  Plikten til drøftinger er fraværende.

Det skal satses på rekruttering frem til 1.april. I et land med ekstremt stor mangel på jordmødre må jeg spørre meg selv hvordan Helgelandssykehuset har tenkt seg at de på 4 mnd. Skal lykkes med noe de ikke har klart til nå, og som er årsaken til at fødestua stenger. Blir det mange flere jordmødre i omløp frem mot 1.april?

Beslutningen om å legge ned fødestua kom som en bombe uten forutgående drøftinger med tillitsvalgte og ansatte. Personlig har jeg tenkt lenge at dette kom til å skje, og med akkurat den begrunnelsen som kom. Jeg har lenge levd i den villfarelse at leder ved DMSet i Brønnøysund har hatt en overordnet lederstilling i forhold til fødestua. Det viser seg å ikke være tilfelle, og jeg undrer meg derfor over hans aktive rolle der. Er fødestua lagt under DMS et? Er det tenkt at den skal være det? Når jeg ser i en utlysningstekst etter sykepleier/spesialsykepleier til DMS et at leder ved fødeavdelingen plutselig står oppført som avdelingsleder somatikk og er kontaktperson ved DMS et i tillegg til leder av DMSet blir jeg ytterligere forvirret. Har den stillingen vært utlyst, og er hun i fulltidsjobb både som somatisk avdelingsleder ved DMSet og som leder på fødestua? Dette var lenge før fødestua ble lagt ned, så jeg bare lurer. Var lukkingen av fødestua en villet politikk fordi det var ønsket med en følgetjeneste under DMS et i stedet?

Og hvor er Brønnøy kommune i dette? Har de vært i drøftinger med Helgelandssykehuset? Hvilke avtaler har de gjort? Har ordfører vært informert, og i så fall, hvor lenge? Å lukke fødestua i Brønnøysund får omfattende konsekvenser for kommunen. Det vil helt sikkert bli vurdert som en faktor av alle som er nyetablerte eller ønsker å etablere seg i kommunen. Spesielt hvis de ønsker å få flere barn som kommunen sårt trenger. Hvis kommunen ikke er informert bør de snarest komme på banen og be om dokumentasjon på prosessen frem til nedstengningen av fødestua og kjempe for å beholde dyrebar kompetanse, samt et fødetilbud som trygger og sikrer gravide og fødende kvinner på tilstrekkelig vis. Fødestua skal åpne igjen 1. april. Vi får se. Det er i hvert fall ønskelig at tiden frem til da preges av åpenhet, gode prosesser og at drøftingsplikten blir mer enn ord.

Gjertrud Krokaa

Fylkesleder NSF Nordland