Kopi: Helseminister, Ingvild Kjerkol

I lys av at prosessen Nye Helgelandssykehuset har avklart at hovedsykehuset skal ha den bredeste fagporteføljen og ledelse med stabsfunksjoner. Hvordan ser helseminister/styret i Helse Nord/styret i Helgelandsykehuset for seg at framtidig ledelsesstruktur ved Helgelandssykehuset skal organiseres?

Hvorfor mener vi at spørsmålet om lokalisering av ledelse/stab er viktig og må svares ut?

Først og fremst handler det om at Helgelandsykehuset må organisere seg slik at det opprettes en smidig, effektiv og kvalitativ best mulig ledelsesstruktur. Spesielt viktig er dette i lys av driftsmessige utfordringer som Helse Nord og Helgelandsykehuset nå står i. Det er også grunn til å stille spørsmål med om gjennomføringsviljen til å flytte ledelsen med stabsfunksjoner til hovedsykehuset er til stede, jamfør vedtak. Administrerende direktør og noen flere i foretaksledelsen i Helgelandsykehuset er i dag lokalisert ved hovedsykehuset. Dette er ikke godt nok, jamfør helseminister Høie sitt vedtak fra januar 2020.

I 2019 henvendte Helgelandsykehuset seg til Mo Industripark med spørsmål om å få leie kontorlokaler til ledelse/stab for 70 ansatte. Beskrevet arealbehov den gang var 2000 m² Denne henvendelse forteller noe om hvordan Helgelandsykehuset den gangen klokelig planla og arbeidet for en samlokalisering av ledelse/stab. Henvendelsen forteller også noe om omfang/størrelse på ledelse/stab i organisasjonen til Helgelandsykehuset. I 2021 valgte Helgelandsykehuset innføring av «klinikkledelse,» noe som ga en ytterligere øking av personell i og rundt organisasjonens ledelse. Nå vurderer Helgelandsykehuset å sette opp/bruke brakker som løsning for arealbehovene ved hovedsykehuset. Noe som anses som en svært kostbar løsning istedenfor å leie midlertidige egnede lokaler ved hovedsykehuset.

I styringsdokument konseptfase steg 1, vedtatt av Helse Nord i september 2021, på side 39 står følgende: «Det er naturlig å inkludere sentrale kliniske og stabsfunksjoner i foretaksledelsen, slik omtalt i avsnittet hovedkontor.» Denne setning gir et viktig signal om at stab og ledelse skal/må samarbeide tett, samt være tilknyttet hovedkontoret. På side 40 i samme dokument står det beskrevet at klinikkledelse stiller krav til ledere på nivå 1 og 2 om tilstedeværelse på alle lokasjoner.

Mye tyder på at Helgelandsykehuset planlegger for at hovedtyngde av ledelse, stab og støttefunksjoner ikke trenger å være samlokalisert for at samarbeid skal fungere optimalt. Gitt at dette er riktig, vil sentrale stab og støttefunksjoner i framtiden ikke ha sin fysiske lokalisering ved hovedsykehuset sammen med ledelsen. På tre år har Helgelandsykehuset endret tankesett, fra å prioritere samlokalisering i 2019, til dagens situasjon.

Vi kan ikke se at Helgelandsykehuset med «dagens» ønskede organisering vil være en optimal fungerende foretaksledelse, der man optimaliserer muligheten for en god økonomisk og administrativ drift.

Det virker dessverre som at Helgelandsykehuset har manglende gjennomføringsvilje til å samlokalisere ledelse og stab. Dette kan også være noe av årsaken i prosjektet Nye Helgelandsykehuset mangler fremdrift og tillit i befolkningen.

I denne situasjonen er det avgjørende viktig at Helse Nord svarer ut spørsmålet om hvordan samlokalisering av stab og ledelse ved framtidig hovedsykehus skal være.

Vi forventer derfor at Helse Nord og Helgelandsykehuset sørger for at nødvendige vedtak fattes slik at ledelse og stabsfunksjoner så raskt som mulig lokaliseres til hovedsykehuset.

Alstahaug Arbeiderparti

Frank Karlsen

Brønnøy Arbeiderparti

Magnar Solbakk

Dønna Arbeiderparti

John Erik Johansen

Leirfjord Arbeiderparti

Sten Rino Bonsaksen

Sømna Arbeiderparti

Anette Einarsen

Vefsn Arbeiderparti

Rune Krutå

Vega Arbeiderparti

Hilde Sprækenhus

Vevelstad Arbeiderparti

Bjørg Iren Fønnebø