Denne uka ble det flertall i Stortinget for flere forslag fra Høyre og KrF for en bedre føde- og barselomsorg. Nå må regjeringen følge opp.

Barselomsorgen i Norge er blant verdens beste. Likevel er historiene om kvinner som ikke får riktig hjelp etter fødsel mange. Hvor godt tilbud man får, skal ikke være tilfeldig. De som har utfordringer eller vanskelige opplevelser skal få bedre oppfølging.

Depresjon etter fødselen er den vanligste komplikasjonen blant fødende. Kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel, og under pandemien har antallet kvinner med fødselsdepresjon økt voldsomt. Kvinner med symptomer på fødselsdepresjon må fanges opp tidlig og få den hjelpen de trenger. Derfor foreslo Høyre å sikre bedre oppfølging og hjelpeapparat i forbindelse med svangerskap og barseltid for å forebygge og behandle fødselsdepresjon. Dette er ett av fire forslag det nå er flertall for.

I dag finnes det få eller ingen tilbud der mødre kan få hjelp med alvorlig fødselsdepresjon, sammen med barnet sitt. Det er ikke tilrettelagt for samvær med barn gjennom vanligbehandling ved distriktspsykiatrisk senter eller ved psykiatriske avdelinger. Likevel er det jo nettopp muligheten til å bli frisk sammen med barnet, som disse mødrene trenger. Derfor har Stortinget nå bedt regjeringen utrede behovet for behandlingssenter hvor mor kan være sammen med barnet ved alvorlig fødselsdepresjon.

Lovfeste retten til å ha med støtteperson

Gjennom pasient- og brukerrettighetsloven har man rett til å ha med en pårørende, men dette må tydeliggjøres og lovfestes. Under pandemien var det mange som ikke fikk disse rettighetene oppfylt, til tross for at sykehusene er pliktige til å legge til rette for at pårørende får være til stede. Dessuten har synet på partner endret seg mye de siste tiårene. Selv om det bare er én som føder barnet, er man som regel to om å få barn, og to om å ha ansvaret. Selvfølgelig skal ikke kvinner gå gjennom en fødsel alene.

Det er behov for å styrke denne rettigheten sånn at for eksempel plasshensyn ikke er god nok grunn til å si at du ikke får ha med partner eller en annen støtteperson. Stortinget ber derfor regjeringen om å lovfeste retten til å ha med en støtteperson som mor velger, under svangerskap, under fødsel og i barsel.

Rettighetsfeste hjemmebesøk av jordmor

Når man får et barn, blir livet ofte snudd på hodet. Hjemmebesøk er kjempeviktig for at mødre skal føle at de får kontroll på den nye hverdagen med en liten baby, og for at de skal få hjelp og oppfølging. Dette er nok spesielt viktig for de som får barn for første gang.

Det er en sterk faglig anbefaling med hjemmebesøk av jordmor etter at man har kommet hjem fra fødeavdelingen. Tall fra SSB viser at under halvparten får hjemmebesøk, og at tallene har stått på stedet hvil de siste årene. Stortingsflertallet har nå bedt regjeringen rettighetsfeste hjemmebesøk av jordmor innen én uke etter fødsel.

At Stortinget vedtok disse fire endringene gjør at vi får en bedre barselomsorg, til tross for at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot. Det er fire viktige steg i riktig retning.

Sandra Bruflot (H)

Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen