Fellesforbundet Helgeland er opprørt over Miljødepartementets innsigelser i forbindelse med Toft-reguleringen.

Alle inngrep i naturen har en belastning.

Hvordan skal vi kunne skape arbeidsplasser i fremtiden hvis det sies nei til arealutnyttelse.Reguleringsplanen er godkjent av kommunen, og det er vurdert andre områder for å legge et anlegg og det er konkludert med at dette området som egner seg best.

Det har bodd folk på Helgeland lenge før Vikingtida, og vi har forvaltet naturen og områdene på en utmerket måte med kommunal forvaltning uten innblanding fra noen i sentrale strøk.

Skal vi få snudd befolkningsnedgangen på Helgeland trenger vi bærekraftige arbeidsplasser fremover for at ungdom skal finne det attraktivt å bosette seg. Da spør vi om er dette en villet strategi fra myndighetene i sentrale strøk at distriktene er en plass vi skal ha til rekreasjon og det skal være minst mulig inngrep.

For å få til distriktsarbeidsplasser som er fremtidsrettet og stabile hilser Fellesforbundet slike initiativ for verdiskaping velkommen, og vi trenger grundere som er villig til å satse både kapital og arbeid for å lykkes.

Hvis de som ønsker å utvikle regionen til enhver tid møter motstand fra sentrale myndigheter da frykter vi at en dag tar med seg initiativet flytter, og hva da skal vi leve av i fremtiden.

Fellesforbundet Helgeland forventer at Kommunal-og moderniseringsdepartementet godkjenner planen som er i samsvar med arealplanen som departementet tidligere har godkjent.

Med hilsen

Fellesforbundet Helgeland

V/Frank Stuvland

foto
Fellesforbundets Frank Stuvland kritiserer Miljødepartementets uttalelse til Toft næringsområde. Foto: Hildegunn Nielsen