Knut Sand Bakken lurer på om kirkevalget er en vits? Sand Bakken har i innlegg i flere aviser stilt spørsmålstegn ved at det er for få som stemmer ved valget, og at kirkens demokrati er for kirkens A-medlemmer.

Åpen folkekirke er enig med Sand Bakken i at engasjementet for kirkevalget har vært for lavt. Ved forrige valg var det kun 12 prosent som stemte, en nedgang på fire prosentpoeng fra valget i 2015. Den gang var saken om likekjønnet vigsel en utslagsgivende faktor, som mobiliserte til økt valgdeltakelse. Det viser at kirkens medlemmer ønsker å være med å (be)stemme, når de opplever at kirkedemokratiet ikke går i den samme retningen som kirkens medlemmer.

Åpen folkekirke ble den store valgvinneren i 2015, og vi har endret kirken. Likekjønnet vigsel er nå innført og vi har sørget for en åpnere og mer inkluderende kirke. Men denne utviklingen går ikke av seg selv, og fortsatt er det de som ønsker å reversere utviklingen i kirken. Derfor er det viktig hvem som (be)stemmer i kirken.

En av de viktige sakene i årets Kirkemøte, kirkens øverste demokratiske organ, er spørsmålet om kirken fortsatt skal benytte seg av muligheten til å diskriminere søkere til kirkelige stillinger, basert på søkerens legning. Åpen folkekirke har foreslått å fjerne praksisen helt. Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle kan erfare at de er hjertelig velkomne.

Akkurat som Sand Bakken etterspør, vil Åpen folkekirke sikre og styrke relasjonen mellom kirken og resten av samfunnet. Ved å forbedre demokratiet nasjonalt, styrke folks tilhørighet og engasjementet for lokalkirken. Vi gir ikke opp på deltagelsen eller valget. Særlig når dette er nytt. Vi er fremdeles – historisk, et ungt kirkedemokrati og er i startfasen med grupperinger som stiller lister til valg og er forpliktet på et program. Men engasjement kommer ikke av seg selv.

Kirken må vise at den har åpne dører og er relevant i menneskers liv. Åpen folkekirke tror på at et aktivt kirkedemokrati vil gjøre folkekirken bedre. Og jo flere som deltar, jo mer speiler ledelsen det store flertall av kirkens medlemmer. Derfor er det helt riktig at poenget til Sand Bakken må huskes. ALLE medlemmer bør være opptatt av kirkens fremtid. Fordi alle betyr noe.

I år vil man også kunne stemme digitalt i Kirkevalget fra 10. august. Ved hjelp av BankID kan alle medlemmer over 15 år logge seg inn på www.kirkevalget.no og avgi sin stemme til både menighetsrådet og bispedømmeråd/kirkemøte. Vi tror at dette vil være med på å gjøre kirkevalget mer tilgjengelig.

Kirken har ikke A- og B-medlemmer!

Knut Sand Bakken er bekymret for om kirkens demokrati kun er for A-medlemmene. Og det har han jo rett i! For kirken har ikke B-medlemmer. Det er bare dåpen som er kriteriet i Den norske kirke. Og ellers skal du få komme akkurat som du vil, med dine livserfaringer, utfordringer og det du har å bære på. For kirkedørene skal stå åpne, og kirkerommet skal ha plass til alle deler av livet.

Tro. Håp. Kjærlighet. For alle.

Lars Evan Lauritzen

Førstekandidat Åpen folkekirke Sør-Hålogaland