Lederen i Brønnøysunds Avis tar opp saken rundt Skotåm og bloggen steigan.no. Det er ikke overraskende. Denne saken har jo blitt en sak som mange, også utenfor Rødt, har engasjert seg i. Det som er overraskende er den manglende forståelsen som legges til grunn i det som skrives her. «Fra lokale partikollegaer får Skotåm de beste skussmål som politiker og menneske, men det er ikke det saken handler om».

Det kan vi til en viss grad være enig i. Det er ikke det premisset som er lagt for saken. Men hvem er det som har rett til å bestemme hva saken handler om? Skal vi bare godta at pressen eller andre legger premisset for denne saken som i all hovedsak handler om partiet Rødt og partiets indre liv og utvikling? Vi synes ikke det, men dette premisset er blitt styrende for hele debatten. Og som vi vil håpe at Brønnøysunds Avis er klar over, vil premisset i stor grad legge føringen for konklusjonen.

«Det kan ikke være tvil om at han som aksjeeier og styreleder bidrar til å gi det legitimitet.».

Bloggen, steigan.no, trenger ikke Skotåm til å gi dem legitimitet. Legitimiteten har de uten Skotåm. Den har de gjennom grunnloven ved lov om ytringsfrihet. Partiet Rødt har det i programmet. «Rødt er motstander av særlover som begrenser ytringsfriheten på internett.». Videre, «For at ytringsfriheten skal kunne praktiseres er vi avhengige av frie og uavhengige medier.»

Derfor er det ikke problematisk at Skotåm sitter som styreleder imot Dag a/s, som er eier av bloggen. Det er i tråd med programmet. For Rødt er ytringsfrihet en svært viktig sak og Rødt ønsker ingen nye begrensninger av ytringsfriheten. Alle ytringer som ikke strider mot norsk lov bør derfor slippe til i den offentlige debatten. Der skal vi møte de meningene vi ikke liker med argumentasjon og ordskifte. Det er riktig måte å møte ytringer vi er uenige i. Ikke gjennom kansellering eller boikott. Ikke gjennom å angripe styreleder som ikke har noe med innholdet i bloggen å gjøre, og som gjennom sitt engasjement ikke gjør noe annet enn å tilrettelegge for et meningsmangfold. Noe som også er i tråd med Rødts program.

Så denne saken handler faktisk ikke om Skotåm gir legitimitet til et nettsted som, så vidt vi vet, opererer innenfor loven. Eller om dette skader Rødt. Dette handler om hvor og hvordan vi skal møte meninger vi ikke liker, meninger som setter vår toleranse på prøve. Meninger som setter følelser i gang. Skal vi angripe styrelederen som bidrar til dette meningsmangfoldet eller skal vi møte disse meningene ved å imøtegå dem på en saklig og respektfull måte. Med meningsbrytning og argumentasjon. Etter vår mening er det kun den siste metoden vi i Rødt kan akseptere. Noe annet ville skade Rødt i mye større grad. Da ville vi jo ikke være bedre enn de vi ikke liker. Da ville vi være på vei mot en aksept for å begrense meningsmangfoldet, og det er det første steget mot sensur.

Det er derfor svært overraskende at ei avis målbærer dette premisset. For ved å legge dette premisset til grunn i denne saken, er avisa med på å legge til rette for en begrensning av meningsmangfoldet. Vi hadde jo håpet at Brønnøysunds Avis ville være blant de første til å forsvare ytringsfriheten. Det gjorde de ikke, men det er et verdivalg, og noe leserne bør merke seg.

Kjetil Sørbotten

Nestleder, Rødt Fauske

1. vara Rødt Nordland