Brønnøy kommune (BK) har mistet 128 innbyggere de to siste åra. Dette fører umiddelbart til en reduksjon av rammeoverføringer med millionbeløp. Samtidig foreslås det å øke gjeldsbelastningen i løpet av økonomiplanperioden (2022- 2025). Økt gjeld betyr at midler som i dag benyttes til å gi tjenester til innbyggerne må omdisponeres til å betjene renter og avdrag. Dette, sammen med reduksjon av rammeoverføringer i planperioden vil forringe kvaliteten på tjenestene, og også bortfall av tjenester.

Renter og avdrag øker med 4,1 millioner (tilsvarer ca. 7 årsverk). I planperioden ligger det an til 19,6 millioner i reduserte overføringer i aldersgruppen 0–16 år. Per dato er rentebærende gjeld på ca. 650 millioner, denne vil øke i planperioden. I dag betales det ned ca. 34 millioner i årlige avdrag.

Når gjeldsnivået allerede er høyt vil et høyt investeringsnivå i denne kommunestyreperioden tvilsomt begrense det kommende kommunestyrets handlingsrom. Når det i tillegg benyttes 39 millioner av disposisjonsfondet («laksepenger») for å saldere budsjettene forstår alle at dette ikke er økonomisk bærekraftig. Vi budsjetterer, og bruker, mer penger enn vi har! Budsjettet for 2022 er det nest siste budsjettet som dette kommunestyret skal behandle.

Lars Strøm Prestvik som er direktør for utlån i Kommunalbanken uttalte i mai i år at: «Norges Bank har kommunisert at de vil begynne å sette opp renta, enten sent i år eller tidlig i 2022. Selv om ingen forventer en rask renteoppgang, vil mange kommuner likevel i løpet av to til tre år få doblet sine rentekostnader.». Dette er det fullt ut ikke tatt høyde for i Brønnøy; renta ligger inne flatt på 1,2 %. Det vil si at en økning i rentenivået ut over 1,2 % vil kunne medføre en uforutsett større innstramming i tjenestenivået for å oppnå balanse.

Kommunestyret har vedtatt en «Forpliktende økonomisk handlingsplan» og derigjennom tre handlingsregler:

1) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Målet er 1.75 %.

2). Netto rentebærende gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Målet er maks 80 %, noe som utgjør ca. 620 millioner.

3) Driftsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Mål: minimum 5 % , som i kroner utgjør ca. 38 millioner.

Disse målene er satt fordi det er det som skal til for å få en bærekraftig økonomi.

BK er ikke i nærheten av å nå disse målene. Det mangler 19 millioner i netto driftsresultat, hvis vi bruker havbruksfondsmidlene. Lånegjelda er 40 millioner for høy og vil øke i perioden. Ifølge Statsforvalteren var netto rentebærende gjeld i 2019 på 120 % – 40 % over målet! Til slutt, etter 2022 vil det mangle ca. 35 millioner i driftsfond i forhold til handlingsregelen.

Kommunen har som nevnt relativt høy gjeldsbelastning, noe som gjør at en forholdsvis stor andel av inntektene går til betjening av renter og avdrag. Med et synkende folketall, og med det reduksjon i inntekter, – og også et økende rentenivå, mener vi i SV at behovet for å redusere låneopptakene forsterkes. I det minste ikke låne opp mer enn det vi betaler ned for i året.

Kommunaldirektøren har bebudet en større budsjettdiskusjon ut på nyåret. Vi forventer at kommunens stadig økende gjeldsbyrde må være en del av denne diskusjonen. Lovpålagte investeringer må prioriteres. Hvilke investeringer kan skyves ut i tid, eventuelt reduseres? Er det for eksempel nødvendig, og er det riktig, å ta opp lån på 550 tusen i økonomiplanperioden for å kjøpe nye søppeldunker.

Ved inngangen til forrige kommunestyreperiode (2015) var utgiftene til renter/avdrag 40 millioner, dette ifølge kommunens regnskap. I 2019, ved starten av inneværende periode var de samme utgifter 54 millioner. Denne økningen (14 millioner) måtte omdisponeres fra tjenestetilbud til våre innbyggere til å betjene renter og avdrag. Dette i kombinasjon med bruk av fondsmidler.

Denne trenden fortsetter.

Brønnøy SV har i forskjellige politiske organ tatt opp utfordringen med økt gjeldsbelastning og bruk av fond, men for døve ører.

Synssansen er den dominerende sansen i menneskers oppfatning av virkeligheten.

Derfor dette skriftlige innlegget.

På vegne av Brønnøy SV

Eilert Horn

Kommunestyrerepresentant.