Arild Aune har i et innlegg i Brønnøysunds Avis rettet flengende kritikk mot vedtaket som Sømna kommunestyre gjorde i sitt siste møte 30. september angående omdisponering av arealer ved Sømna Omsorgssenter. Begrunnelsen er de negative konsekvenser som dette vil medføre for demensomsorgen i kommunen. Aune peker også på uforsvarligheten ved å gå til omfattende endringer ved sjukeheimen uten at en demensplan er utarbeidet og godkjent. Han ber Sømna kommunestyre ta et steg tilbake, drøfte tiltakene på nytt og omgjøre vedtaket angående arealdisponering.

Dette er en advarsel fra en pårørende som må tas på dypeste alvor. Det er flere enn meg både i og utenfor kommunestyret som lenge har båret på en dyp bekymring for hvordan omorganiseringa i kommunen som følge av kuttbudsjettet for inneværende år, egentlig arter seg, ikke minst med tanke på helse- og omsorgssektoren. Særlig var det mange som reagerte da Nordstua på sjukeheimen ble stengt ned.

Imidlertid er kommunestyret gjennom flere orienteringer fra administrasjonen blitt beroliget med at sparetiltakene gjennomføres uten at noen innenfor omsorgssektoren blir skadelidende. Administrasjonen hevder at omorganisering er gjennomført i tråd med lover og avtaler, i god dialog med både pårørende og tillitsvalgte for de ansatte.

Arild Aunes skarpe advarsel gjør det åpenbart at i alle fall har dialogen med pårørende vært lite tilfredsstillende, mildt sagt. I løpet av de to ukene som har gått etter siste kommunestyremøte, har jeg selv innhentet informasjon som klart tyder på at dialog og samspill med de ansatte og deres tillitsvalgte, heller ikke har fungert som det skal. I tillegg finner jeg at viktige detaljer i administrasjonens orienteringer inneholder direkte feilinformasjon.

Det synes klart at kommunestyret er ført bak lyset i denne saken. Som kommunestyrerepresentant vil jeg kreve at arealdisponeringa ved Sømna Omsorgssenter kommer opp på nytt i førstkommende kommunestyremøte.

Det er på tide at Sømna Senterparti tar til vett og innser at huset i Sentrumsveien 2, som kommunen kjøpte i 2019, ikke egner seg for etablering av barnehage i Vik. Derimot kan bygningen være godt brukbar for kontorlokaler som kommunen har bruk for. I tillegg finnes det gode argumenter for å legge psykiatritjenesten dit. I stedet for å presse dette inn på omsorgsheimens sårt tiltrengte arealer.

Viktor Stein

kommunestyrerepresentant for Rødt Sømna