Brønnøy kommune befinner seg i en situasjon der det må tas grep for å få balanse i regnskapene. For å klare disse utfordringene legges det blant annet opp til omfattende endringer, og kutt, i skolestrukturen i kommunen.

I utredningen administrasjonen presenterer innebærer nesten alle forslagene til endring i skolestrukturen at Nordhus skole legges ned. Ungdomstrinnet på Hilstad Skole er også foreslått fjernet i flere av alternativene.

Nordhus skole drives per i dag svært godt innenfor en budsjettramme på ca. 13 millioner kroner. Og er den skolen i Brønnøy som er billigst i drift per elev.

Legges skolen ned er det 80 – 100 elever som hver dag vil måtte busses til og fra byen. Til en skole som neppe er rustet til å ta imot så mange elever, verken når det gjelder tilgjengelige undervisningslokaler eller antall toalett tilgjengelige for elever og ansatte.

Vi stiller spørsmål ved hvilke reelle besparelser kommunen håper på å oppnå med ett så inngripende og drastisk grep.

Og, vi stiller spørsmål ved om utredningen tar høyde for de større, samfunnsmessige, implikasjonene det vil få hvis en så viktig bærebjelke på «Øyan» legges ned, og hvis skoletilbudet til ungdommen på Hilstad blir borte.

Nordhus/Toft er ett område det er mulighet for vekst både når det gjelder folketall, og utvikling av næring. Med god politikk, og langsiktig planlegging har Brønnøy kommune ett potensial for å kunne snu trenden med nedgang i antall barn, og barnefamilier. Samt å kunne rekruttere flere til å jobbe innen helse og omsorg, og innen skolen. Områder det per i dag mangler kvalifiserte søkere.

Legges skolen på Nordhus ned, så vil dette med stor sannsynlighet medføre en forsterkning i en negativ trend vi heller må jobbe for å snu.

Det samme gjelder for opprettholdelse av ungdomstrinnet på Hilstad Skole. Velfjord er ett område som har et robust og godt oppvekstmiljø.

Det er også ett område som er så langt unna forslaget «Ytre Brønnøy» at det vil være for langt å måtte ta buss tur/retur hver dag for barn/ungdom mellom 12 og 16 år.

Det er Brønnøy Fremskrittpartis mening at kommunen må gjøre kuttene andre steder, der skadevirkningen for kommunens fremtid, og muligheter, blir mindre inngripende.

Og at kommunen heller må jobbe for å legge til rette for økt tilflytning, og etablering for barnefamilier. Samt å gjøre kommunen mer attraktiv for våre egne unge å ønske å bli boende, og å stifte egne familier.

Høyre har foreslått å åpne for å gi byggetillatelser for mikrohus. Dette støtter vi, og vi anser Nordhus/Toft for et egnet område for dette, da det allerede er områder der regulert, og klargjort, for bygging av boliger. Å åpne for bygging av små boenheter vil kunne legge forholdene til rette for flere å kunne eie egen bolig. Ikke minst gjelder dette unge i etableringsfasen.

Vi ber også kommunen se på mulighetene for å sette i gang ett prosjekt med «Prøve-bo», etter mønster fra andre kommuner som har lagt til rette for at folk kan flytte for en periode, for å se om livet i distriktene er noe for dem.

Brønnøy kommune, og regionen rundt, har gode kvaliteter som kan fremheves og brukes til å «lokke» folk hit. Men, for å fremstå som attraktive må spesielt forholdene for barn, og unge, ligge godt til rette for nyetableringer.

Med vennlig hilsen,

Brønnøy Fremskrittsparti, ved

Ronny Sandøy

Leder