Dette var da en svært påfallende påstand, sier du kanskje. Ja, det er helt riktig, dette er til og med en grov påstand. Det videre forløp i dette innlegget vil vise leserne på hvilke områder de tar feil, men ikke hvorfor slikt kan finne sted her på lille Helgeland.

De 17 personene det her er snakk om er det samlede kommunestyret i Sømna som torsdag 30. september enstemmig og uten tanke på konsekvenser bukket servilt og sa ja til omdisponering av sårt tiltrengte arealer for demente beboere fra Sømna.

Omdisponeringen vil gi kontorplasser og administrative rom.

Dette er en brutal og muligens ulovlig inngripen i den lovpålagte kommunale omsorg for denne svært sårbare gruppen av mennesker fra Sømna.

Jeg har i mange innlegg i Brønnøysunds Avis påpekt den forunderlige og lite ansvarlige måten forarbeidet til dette vedtaket som av uforståelige grunner ble kollektivt applaudert av Sømna kommunestyre.

For å repetere noen av disse:

1. Kommunens demensplan var antagelig ikke påbegynt da kommunedirektør senhøsten 2020 bombastisk forslo å stenge ned Nordstua. Kommunens demensplan skal gi de folkevalgte en oversikt og plan over hvordan kommunen skal disponere sitt ansvar for demensomsorgen de neste fem årene. Altså: dette famøse forslag skulle ikke vært fremmet før kommunestyret hadde godkjent kommunens demensplan. Denne planen har så Sømna kommune ganske så behendig slurvet med å ferdigstille. Kommunens plan for 2020 til 2025 skulle vært ferdig utarbeidet og godkjent senhøsten 2020, men kommunedirektøren i Sømna bekrefter i BA 9. juli at plan er forsinket. Likevel tar han en dramatisk bestemmelse, uten å involvere de berørte parter, og uten å vurdere de fatale konsekvenser dette ville få for kommunens lovpålagte demensomsorg. Den kommunale demensomsorg er så mye mer omfattende og kompleks i sitt vesen at departementet har bedt alle kommunene å utarbeide 5-årsplaner for denne krevende omsorgen. Dette er velkjent for alle 17 kommunepolitikere i Sømna. Likevel velger alle å lukke øynene for dette særdeles viktige punktet og stemme lojalt for nedvurdering og nedgradering av den kommunale demensomsorg til fordel for kommunale kontor- plasser.

Derfor denne overskriften.

Alle kan ta feil enkelte ganger i livet. Nå har beviselig kommunestyrerepresentantene i Sømna gjort en feil som både nå og i fremtiden gir dramatisk nedgang i kvaliteten på denne type omsorg i Sømna. Og feil kan rettes opp, innbyggerne i Sømna er rause og godhjertede så de kaster nå ut redningsbøyer til alle 17 med påskriften:

Et kommunalt vedtak gjelder bare til neste vedtak opphever dette.

Lykke til med reverseringen! Dere er nå nødt til å ta steg tilbake!

Sømna 07.10.2021

Arild Aune

foto
Arild Aune skriver om Sømna kommunestyres vedtak om å gjøre om seks pasientrom til kontorlokaler og medisinrom på Sømna omsorgssenter. Foto: Lisbeth Mikkelsen