Etter at Høyre gjennom sitt blogginnlegg har levert tidenes bidrag til "NM i ansvarsfraskrivelse» ser jeg det som helt nødvendig å komme med et svar for å korrigere bildet. Noen påstander er rett og slett for drøye til å stå uimotsagt! Dessuten er det et alvorlig bakteppe som bekymrer enda mer.

I gårdagens blogginnlegg forsøker Høyre å skylde på «alle andre» for alt som ikke har gått bra i inneværende periode. De mener sågar det er mindretallet i opposisjonen som har ansvar – selv om den reelle makta i denne perioden har ligget hos Høyre, som har hatt flertall sammen med Sp og Frp. Nei, situasjonen som havna står i nå, er det Høyre som må ta ansvar for sammen med sin styreleder.

Det er også slik at styreleder har en informasjonsplikt i forhold til kommunestyret. Slik tingene har utviklet seg er det svært betimelig å spørre seg om styreleder har utsatt kommunen for en økonomisk risiko som er blitt underkommunisert? Det vil i så fall være en grov forsømmelse overfor kommunestyret.

Selv om det underveis i forhandlinger mellom Brønnøy Havn og Søren Nilsen AS ble laget mange utkast til avtaler, så finnes det i dag bare én avtale mellom Brønnøy Havn og Søren Nilsen AS. Denne ble vedtatt av et enstemmig havnestyre. Ifølge de som deltok i arbeidet så skjedde det etter at to anerkjente advokater, som var leid inn til å bistå havna hadde uttrykt at alle forhold tatt i betraktning så var en god og balansert avtale som tok vare på havnas interesser.

Det er også viktig å merke seg at det finnes kun én avtale. Det er ingen andre som har kjennskap til det styreleder påstår er en hemmelig underliggende avtale som noen skal ha inngått utenfor havnestyret. Slike utsagn er på grensen til å være grove beskyldninger om at noen er korrupt og dermed har andre motiv enn kommunens ve og vel når de utfører sitt tillitsverv.

Hvis man er seriøs som styreleder og tillitsvalgt for et politisk parti, så er riktig måte å håndterer slike mistanker å gå til politiet! Slike udokumenterte mistanker skal ikke slenges ut som påstander i et blogginnlegg – særlig ikke når bloggen tilhører Høyre. Et ansvarlig politiske parti bør bestreber seg på å være både seriøs og etterrettelig i sin skriftlige og muntlige kommunikasjon ut til verden. Dette minner om drittkasting og er en adferd i politikken som slett ikke er noe å trakte etter. Se bare på hvordan politikken til tider utføres i «dritt-kastings-land» på andre siden av Atlanteren. Det er ingen ønsket utvikling i norsk politikk!

Det man derimot kan stille spørsmål om er hvordan dagens havnestyre og særlig styreleder har forvaltet den avtalen som faktisk ble inngått mellom Havn og Søren Nilsen AS.

Avtalen er i utgangspunktet enkel og lett å forstå. Men for at det skulle bli en lykkelig slutt på avtaleforholdet, så krevde det tillit og dialog mellom partene underveis.

Arbeiderpartiets representanter i styret uttrykte tidlig skepsis til sittende styre og særlig styreleders evne til å opprettholde dialog, samarbeid og kontroll i oppfølging av avtalen slik at man kom i mål med det nye havnebygget uten at kommunen satt igjen med regninga. Denne bekymringen ble senere bekreftet i en forvaltningsrevisjon utført av Havna våren 2020. Dette var årsaken til at Brønnøy Arbeiderparti i 24. juni 2020 foreslo å nedsette et forretningsstyre som innen 20. november samme år skulle utforme de strukturene som skal til for å styrke Brønnøy Havns fremtid. Med dette på plass kunne man kanskje lykkes i å rekruttere et nytt, folkevalgt havnestyre som kunne få prosessen på skinner.

Dessverre valgte et flertall i kommunestyret i stedet å lukke øynene og håpe på at «ting gikk seg til». Styreleder har ved flere anledninger påstått fra kommunestyrets talestol at avtalen skulle følges og at det ikke skulle koste kommunen en krone. Flertallet, mot Ap sine stemmer, har sågar bevilget et rentefritt lån på 25 millioner i 18 måneder fordi man hadde tro på at dette skulle ordne seg fort.

Siden den gang har Brønnøy Havna vært i to rettsaker knyttet til oppføring av havnebygget og skal snart møte Søren Nilsen AS i en tredje rettsak for å avklare uoverensstemmelser knyttet til betaling av havnebygget. Ingen av disse rettstvistene har gjort havna i stand til å levere bedre tjenester til sine innbyggere, tvert imot! I tillegg har Brønnøy Havn tapt penger.

Under overskriften «Brønnøy Havn: å spille poker med skattepenger» begrunnet tidligere styremedlem i Havna, Audhild Bang Rande, hvorfor hun valgte å trekke seg fra styret 20. juni 2020. Hun torde rett og slett ikke stille seg bak det som foregikk. Dessverre viser ettertiden at mange av hennes bekymringer var berettiget.

Så vil jeg til slutt kommentere noen andre påstander fra Høyre i bloggen som gjelder ansettelse av vår tidligere rådmann og oppsigelsen som endte som en tvist i lagmannsretten.

Det er helt feil at Ap/Venstre rekrutterte og ansatte forrige rådmann. Det var en ansettelseskomite bestående av tillitsvalgte, én representant fra Høyre og to fra Venstre som til slutt leverte innstilling til kommunestyre med enstemmig anbefaling om å ansette Thorsen. Det var også et enstemmig kommunestyre (inkludert Høyre) som stemte for å ansette han. Ingen i kommunestyret etterspurte klausul om å si fra seg oppsigelsesvernet mot 12 måneders etterlønn. Det gjorde heller ikke Høyres representant i ansettelseskomiteen, som på det tidspunktet virket svært fornøyd med ansettelsen. Det var vi alle, en følelse som snart skulle endre seg.

Det er også feil at havnesaken ikke var tema i oppsigelsessaken mot Rådmannen i lagmannsretten. Tidligere rådmanns konflikteskalerende adferd mot både havnesjef og egen ledergruppe var nettopp en del av oppsigelsesgrunnlaget, og mange vitner tok dette opp. Det som derimot også ble tema i rettsaken, var uenigheter mellom Brønnøy Havn og kommune, og som gav seg utslag i motvilje hos enkelte politikere mot rådmannen fordi man var uenige i sak. Noe annet som også ble tema var også Høyres tilbøyelighet til å bruke sin blogg til å gå løs på både rådmann og ordfører. Dette var forhold som ikke slo fordelaktig for kommunens i vår sak mot rådmannen.

Man kunne håpet at Høyre da tok lærdommen om hvor ødeleggende og lite konstruktivt slike blogginnlegg er i forhold til samarbeidsklima både med andre politiske parti og administrasjon i kommune. Det er svært få ting vi som politikere får til alene – men man kan ødelegge veldig mange muligheter med å oppføre seg ugreit mot de du senere skal samarbeide med.

En slik bloggpraksis som Høyre til tider står for, slår heller ikke særlig positivt for omdømme av kommunen og bolyst hos våre innbyggere. Og det er svært dårlig reklame for å engasjere seg i lokalpolitikken. Akkurat nå forsøker partiene å rekruttere innbyggere til å stille til valg i kommunestyret. Hvordan tror egentlig Høyre dette påvirker de som kunne tenkt seg å gjøre en politisk innsats for Brønnøy kommune?

Så min oppfordring til Høyre er å heller bruke sin blogg med det vakre navnet «Glad i Brønnøy» til å fremme sin politikk på en sannferdig og etterrettelig måte! til det beste for Brønnøy kommune og våre innbyggere!

Bekymret hilsen

Siv Aglen

Gruppeleder Arbeiderpartiet