Høyre vil gjerne starte sin valgkamp med å glede seg over hva de mener å ha fått til de siste 4 årene. Å glede seg over det positive som skjer er både riktig og viktig – men å forsøke å ta æren for at det har skjedd under «Høyres vakt» i kommunen er historieløst og feil.

At vi de siste fire årene har fått bygd og ferdigstilt ett flott Distriktsmedisinsk Senter og åpnet folkeparken Lille Brønnøya, fotballhallen Torghatten Arena og nytt Registerbygg er gledelig, men overhodet ikke noe Høyre bør ta æren for. Grunnlaget for realisering av dette ble i all hovedsak gjort av det forrige kommunestyret, den gangen Arbeiderpartiet og Venstre sammen styrte kommunen.

At vi fortsatt har tingrett i Brønnøy er heller ikke et resultat av Høyres arbeid i kommunestyret. Æren bør heller tilskrives dyktige innsats fra medarbeidere ved tingretten i Brønnøy som resulterte i en balansert og enstemmig uttalelse fra Brønnøy kommunestyre, forslått av Arbeiderpartiet. Og det nye, flotte havnebygget, som egentlig ikke skulle koste Brønnøy kommune ei eneste krone, har under Høyres ledelse fått en prislapp på flere 10-talls millioner. Dette er mye penger for et lite Havneforetak som står foran store investeringsbehov i årene som kommer.

Allikevel, det mest alvorlige med Høyres valgkampåpning er ikke at de forsøker å stjele æren alene for det ting som andre har utrettet. Det mest alvorlige er at de forsøker å «skjønnmale» kommunens økonomiske situasjon uten at dette har noen som helst rot i virkeligheten. Man kan kanskje spørre seg om Høyre i det hele tatt har lest kommunedirektørens kommentar til regnskap for 2022 som sier følgende:

«Faktorer som, svakt netto driftsresultat, reduksjon av det reelt disposisjonsfond, nedgang i folketall, utfordringer med å holde drift innenfor budsjettrammer, økning i antall eldre, og nedgang i barn og fødsler, innebærer at kommunen har og vil få betydelige økonomiske utfordringer.

Vi vil få en kraftig økning av antall eldre. Dette betyr at det må vris mer ressurser over på pleie og omsorgsområdet, og disse ressursene må tas fra andre tjenesteområder.

Konklusjonen er at den økonomiske situasjonen framover ikke er bærekraftig. Det må gjennomføres driftsreduksjoner eller tiltak som øker inntektsnivået.»

Brønnøys økonomiske tilstand er altså alt annet en positiv og solid! Når Høyre forsøker å overbevise velgerne om dette er tilfellet så bedriver de en skjønnmaling på grensen til løgn.

På de siste ti årene har antall innbyggere i Brønnøy nesten stått på stedet hvil, mens det har blitt 200 færre barn under 16 år og 300 flere innbyggere over 67 år.

På «Høyres vakt» har Brønnøy kommune fått en helse og omsorgssektor med store utfordringer og hvor en tidligere økning i grunnbemanning kunne fått bukt med bruken av overprisede vikarbyrå som leier ut sykepleier til 160.000 pr. måned. Kommunen burde også satset mer på lærlinge- og praksisplasser slik at vi klarer å rekruttere helsefagarbeidere fremover og vi burde hatt en seniorpolitikk som gjør at pensjonsalderen utsettes for de som jobber innen helse/omsorg og oppvekst. Men Høyre har ikke på noe tidspunkt under «deres vakt» har satt søkelys på dette.

På «Høyres vakt» har vi også fått en oppvekstsektor som etter gjentatte ostehøvelkutt, har store utfordringer med å levere en god skole for alle uten at de må sprenge budsjettrammene. Vi trenger en skole med kvalifiserte lærere, gode valgfag, tilpasset opplæring, trygge skolemiljø og et godt lag rundt eleven. Når Høyre ikke klarer å prioritere kvalitet i skolen for alle barn, så ender Brønnøyskolen opp med en stadig tøffere ressursskvis og mange lærere som velger å slutte.

Skal Brønnøy kommune snu de negative konsekvensene med befolkningsnedgang og dagens store økonomiske utfordringer så må de partiene som sitter med makta være i stand til å lede, samarbeide og prioritere, gjennom både uenigheter og uventede utfordringer.

Det har ikke Høyre vist seg å være i stand til. I stedet for å håndtere personkonflikter og indre stridigheter der de hører hjemme, på bakrommet, har de tatt med uroen ut i blogginnlegg og offentlig skittkasting. Dette er ikke oppskriften på samarbeid og god politisk styring.

Det ville vært fremtidsrettet og fornuftig å bruke den «lottogevinsten» som kommunen uventet fikk etter salget av TTS-aksjer til å ruste kommunen for fremtiden. I stedet har Høyre under «sin vakt» benyttet den til å utsette nødvendige, men ubehagelige beslutninger.

Konklusjonen er derfor at de som tok makten i Brønnøy kommunestyre i 2019 ikke har brukt den muligheten de fikk til å sikre en trygg økonomisk styring for fremtida.

Det er sikkert mange måter å forklare hvorfor det er ble slik. Men uansett forklaring, dette er resultatet av «Høyres vakt» i kommunestyret og deres valgkampåpning viser tydelig hvorfor Høyre ikke bør få fortsette i førersetet.

For Brønnøy Arbeiderparti

Siv Aglen, ordførerkandidat

Andreas Rafaelsen, varaordførerkandidat

Audhild Bang Rande, 3 kandidat

Geir Lien, 4.-kandidat