Vold i nære relasjoner og partnerdrap er alvorlig kriminalitet og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det skjer for ofte og har store konsekvenser både for enkeltmennesker og samfunnet for øvrig.

Denne uka har Stortinget hatt en debatt om temaet etter et representantforslag sendt inn fra Høyre. Jeg strides mellom å ville rose engasjementet deres mot partnerdrap, samtidig som jeg vet at dette ikke var høyt nok på dagsorden gjennom de borgerliges 8 år i regjering.

Når denne evigvarende debatten igjen begynner å rulle, er det viktig for meg å presisere at vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og partnerdrap ikke er bare noe vi skal ha tiltak mot i den akutte fasen, men helhetlig likestillingspolitikk er også avgjørende når vi jobber med dette. Vold i nære relasjoner kan ramme alle, men noen er mer utsatt enn andre. Kvinner mer enn menn. Skeive mer enn befolkningen for øvrig. I dette arbeidet må den helhetlige likestillings og inkluderingspolitikken være til stede.

Sist gang Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrte ble det levert forpliktende og finansierte handlingsplaner. Knut Storberget som justisminister tok en plass innenfor dette tema, som få andre. Alt fra tydeliggjøring av lovverket rundt avvergingsplikten og opprettelsen av barnehusene er takket være Storberget og forrige rødgrønne regjering.

I dag vet vi at vi må gjøre mer for å øke kunnskapen rundt avvergingsplikten blant alle som jobber med mennesker, men spesielt blant våre fastleger, lærere og ansatte innenfor lavterskeltilbud. Realiteten er at altfor mange melder ikke ifra. Her må vi også se om vi kan gjøre mer innenfor lovverket.

Regjeringen har varslet at det vil komme en ambisiøs opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner innen utgangen av 2023. Det er en klar forventning fra oss i Arbeiderpartiet at opptrappingsplanen er konkret, og at det følger med penger slik at forslagene kan realiseres.

Alle partnerdrap er varslede drap. Blant de vi har mistet så brutalt, finner vi kvinner som har levd i voldelige forhold over en lengre periode. Derfor er arbeidet med vold i nære relasjoner en sentral del av arbeidet mot partnerdrap. Her spiller politi, barnevern, krisesentre, fastleger og andre lavterskeltilbud en utrolig viktig rolle for både å forebygge, avverge og håndtere når volden allerede finner sted.

Denne viktige forebyggingen skjer lokalt i den enkelte kommune. Når regjeringen har sørget for å øke veksten i frie inntekter til kommunesektoren med 2,5 milliarder kroner på toppen av det Solberg-regjeringen la opp til, så er det utrolig viktig for det forebyggende arbeidet som gjøres hver eneste dag lokalt. Kommunenes frie inntekter økte dermed med 4,5 milliarder kroner i 2022. Dette er avgjørende all den tid krisesentertilbudet er et kommunalt ansvar. Regjeringen skal også i gang med et arbeid med å utrede lovendringer og vurdere tiltak for å styrke kvaliteten i krisesentertilbudet.

Det er helt avgjørende at voldsutsatte får et godt tilbud i akuttfasen. Tiltaket om å styrke akuttilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner, var et tiltak i handlingsplanen som de borgerlige fremmet, og det var ikke påbegynt en gang. Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering vil følge dette opp. Vi er i gang.

I 2020 foreslo partnerdrapsutvalget å opprette en permanent partnerdrapskommisjon som skal gjennomgå saker om partnerdrap. Over ett år hadde de borgerlige på seg for å få på plass en partnerdrapskommisjon. For 2022 har Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering satt av 2 millioner kroner til etablering av en partnerdrapskommisjon, med helårsvirkning på 10 millioner kroner fra 2023.

Siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering for et år siden, har vi styrket politiet med nesten 300 millioner kroner. Hvorfor? Fordi oppklaringsprosenten for disse sakene må opp. Vi styrker etterforskningen og krever at vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er prioriterte saker hos politiet.

Mange vil si at dette er såpass alvorlig tema at vi må rose alle som bidrar og løfter saken, selvsagt. Men det må også være rom for å si “put the money where your mouth is”. Voldsutsatte mennesker trenger ikke monopolpenger når vi sitter i opposisjon, de trenger penga på bordet når vi sitter i posisjon. Det sørger vi for nå.

Vold i nære relasjoner er en av våre aller største likestillingskamper. Det er vondt å erkjenne, men det er når vi først har erkjent problemene at vi klarer å handle. Vi kan aldri skryte av at vi er et likestilt land før alle mennesker opplever reell trygghet, også i sitt eget hjem.

Kamzy Gunaratnam

Justispolitiker for Arbeiderpartiet