Jeg viser til oppslag i BA 29. oktober der kommunedirektøren i Sømna refser vår innbyggerstøttede aksjon mot å omdisponere en sårt tiltrengt demensavdeling ved Sømna omsorgssenter til kontorer og annen administrasjon. Det er nærmest ikke til å tro at dette kaller kommunedirektøren i Sømna for "feilinformasjon"!

En kjent politiker uttalte for en tid tilbake i ren frustrasjon:" Du veit ikkje kva du snakkar om!" Naturlig nok vil jeg bruke kommunedirektøren som mottaker til dette uttrykket når han påstår at pårørendegruppen driver med feilinformasjon!

I innlegg etter innlegg i stedets avis har jeg påpekt de mange kritikkverdige kommunale beslutninger og avgjørelser som nok er tatt på såkalt høyt nivå i kommunen. dvs. på kommunedirektørnivå. For ikke å gjenta meg selv ørten ganger, kan jeg konsentrere meg om bare en svært viktig detalj. Nei, ikke en detalj, men en svært så uhyre viktig faktor når kommuneledelse i Sømna taler om omsorg.

Det jeg faktisk leser ut fra kommunedirektørens refs til oss, er at han øyensynlig enda ikke har oppfattet det jeg så sterkt har poengtert, nemlig at den kommunale demensomsorg er ikke den samme som kommunal eldreomsorg. Jeg gjentar nå meg selv atter en gang:

Omsorg for demente er en svært krevende omsorg som ikke kan føyses til side med å telle senger i en avdeling. Den kompliserte tilstand hos pasienten som er en følge av sykdomstilstanden i menneskets hjerne, gir så mange uforutsigbare og uforutsette omsorgsoppgaver, at dette skal tilgodeses med økt personalbemanning på demensavdelinger, personalet skal ha oppgradert sitt kompetansenivå, og de individuelle planer for den enkelte pasient krever nødvendig arealer for å tilfredsstille aktivitetsbehovet. Som jeg har sagt mange, mange ganger: Kommunen ta inn over seg at demensosorg er noe dyrere å drifte enn "vanlig" eldreomsorg.

Kommunedirektøren avslører her tydelig at for ham er det ett fett, han kaller alt for omsorg. Alle pårørende vet inderlig godt at å miste blant annet kognitiv sans er ikke det samme som å bli gammel og skrøpelig. Men vet kommunedirektøren dette? Er han i stand til å bruke denne kunnskapen til beste for demente beboere i Sømna?

Alt dette skal være vel kjent for alle beslutningstakere i kommunal regi, ikke bare for en gammel kaill oppe i Halvvegan. Og da må en selvfølgelig forvente at de nødvendige skritt tas for å ivareta denne lovpålagte kommunale oppgaven. Når ikke den blir ivaretatt for denne sårbare gruppen av Sømnas demente beboere, og en gruppe blir nødt til å gå til det skrittet å iverksette en underskriftsaksjon for å få opp øynene for den urett som begås, ja så kaller kommunedirektøren i Sømna dette for "feilinformasjon!" Kjære innbyggere i Sømna, hvem tror dere driver med feilinformasjon, jeg eller kommunedirektøren?

I løpet av det året som er gått er det vel ingen tvil om hvem av oss som har forsøkt gang på gang å informere om den forventede triste utviklingen for demensomsorgen i Sømna hvis de som er satt til å styre Sømna ikke makter å snu den sørgelige og negative utviklingen. Mine klare påpekninger og advarsler er hele tiden blitt ignorert og ikke blitt tatt på alvor. Ingen ansvarlig fra Sømna kommune har tatt til orde og sagt: "Du tar feil Arild, hør nå her....". Da blir det direkte feil av kommunedirektøren å bruke den arrogante tonen i BA og våge å bruke uttrykket "feilinformasjon" når jeg gang på gang ganske kraftig påpeker de unødig triste konsekvenser av de vedtak som fattes.

Lederartikkelen i BA for 29. oktober uttrykker også den klare misoppfatningen som preger kommunedirektørens agenda, nemlig at mer hjemmebasert tjenestetilbud skal avlaste den kommunale omsorg. Misforståelsen og den uforstand som her kommer til uttrykk, er et skremmende uttrykk for at denne myte har fått fotfeste flere steder. Det er mer enn et eventyr å innbille seg at en representant for de hjemmebaserte tjenester skal være tilgjengelig i hjemmet 24 timer i døgnet slik som den oppgaven ofte den enslige pårørende har. Omsorgsoppgavene i forhold til demens er nemlig så krevende og omfattende. Slik er det bare.

Siste året har det omsider gått opp for meg at personer som ikke har hatt omsorgsoppgaver knyttet til demens, har svært liten kunnskap om denne fryktelige sykdommen. Dermed florerer ulike, men dog så håpløst uegnede løsningsforslag.

Dette ble tydelig demonstrert i BA 29. oktober 2021. Og når denne uvitenhet skal ligge til grunn for fundamentalt viktige beslutninger som tas av den ansvarlige kommune, da er det ikke feilinformasjon å påpeke den reelle og til dels dramatiske konsekvens. Beklageligvis er det nok heller dette: "Du veit ikkje kva du snakkar om". Er det uvitenhet er det dypt beklagelig, men er det en annen type maktarroganse som viser seg fram, er det verre.

I kommunedirektørens såkalte redegjørelse i BA om demensplanen er det svært avslørende hvordan han tenker, eller lar være å tenke om demensomsorg. Han avslører jo hvordan man elegant snor seg unna det selvfølgelige krav om ; først plan, så arbeid ifølge plan. Han sier jo rett ut at demensplanen som en gang kommer, vil bekrefte at han har rett. Ja, selvfølgelig klarer han å få det til når demensplan ganske så beleilig er "forsinket", uten å angi relevante grunner for dette. Forsinkelsen fører jo til at han får anledning til å iverksette sine tiltak som jo senere er lett å innpasse i den forsinkede planen. Da vil han jo få rett! Men på hvilken måte, og til hvilken pris! Slik kan en kommunedirektør skalte og valte. Og demensomsorgen i Sømna får svi. Enhver som leser dette må nå oppfatte at dette ikke er "feilinformasjon" fra min side.

Underskriftsaksjonen som støttes av en stor del av Sømna befolkning tyder på at svært mange innbyggere i Sømna forventer en nybehandling med et annet resultat enn det som sørgelig nok ble resultat av avstemmingen i kommunestyret 30.09.2021. Aksjonen begrunnes med kommunelovens paragraf 39a om initiativ som innbyggere har anledning til å ta når de er uenige i, og tar klart avstand fra de vedtak som er fattet. Uansett så er det et nederlag når en kommune steller seg slik at innbyggerne må ta affære på denne måte.

Sømna 30.10

Arild Aune

Arild Aune