Jeg har satt spørsmålstegn etter overskriften, men jeg mener bestemt at her er det saksbehandlingsfeil.

Jeg viser til rundskriv fra Undervisningsdirektoratet: «Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012» punkt 4.

 4 «Saksbehandlingen i kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser

«For kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser må det i tillegg til vedtak om nedleggelse også skje en etterfølgende endring av forskriften om skolekretsgrensene. Områdene som sogner til skolen som nedlegges må etter nedleggelsen sogne til en eller flere andre skoler i kommunen. Dette gjør en forskriftsendring nødvendig.

Forvaltningslovens kap. VII om forskrifter kommer derfor til anvendelse for endringen av forskriften om skolekretsgrenser. Det betyr at berørte institusjoner og organisasjoner må få uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, bl.a. foreldrerådet eller samarbeidsutvalget ved de enkelte skolene i kommunen. Det kan også gjelde andre dersom det er nødvendig for å få saken allsidig opplyst.»

Brønnøy kommune har gitt forskrifter om skolekretsgrenser, ergo må kommunen følge saksbehandlingsreglene for dette. Ifølge direktoratet kan en gjøre dette på to måter: A) Nedleggelse og forskriftsendring som to separate saker eller: B) Nedleggelse og forskriftsendring som én og samme sak:

Forskriftsendringen er utelatt i høringsdokumentet som ble sendt ut etter vedtaket i formannskapet 23.11, dermed må denne endringen kjøres som separat sak. Og ut på ny høring.

«Noen» har oppfattet dette og «lurt» forskriftsendringen inn i sakspapirene til den politiske behandlingen, noe som ikke oppfyller kravet i nevnte rundskriv.

Jeg tar det for gitt at administrasjon tar tak i dette og at politikere følger opp.

Eilert Horn