Det er positivt at Fagforbundet selv sier at de nå skal være konstruktive i videre prosesser, og jeg håper at vi da fremover kan ha dialogen internt istedenfor å ta denne via lokalavisen. Men jeg er nødt til å påpeke noen av momentene som Fagforbundet tar opp i sin kritikk.

Fagforbundet kritiserer manglende oppfølging fra administrasjonen og kommunedirektør fra forhold tilbake til 2019 og 2020. Det er vanskelig å svare ut kritikk som gjelder forhold før min tid som kommunedirektør i Vevelstad kommune, så jeg velger å fokusere på hva som er gjort etter min oppstart i kommunen. Samtidig vil jeg oppfordre Fagforbundet til å fokusere på det vi kan gjøre sammen fremover, og ikke det som eventuelt har blitt gjort feil før min tid. Ansvaret for utarbeidelse og oppfølging av turnus og ferieavvikling ligger til rollen helse- og omsorgsleder. Konstituert leder på helse og Omsorg har siden oppstart (1. august 23) hatt fokus på å få på plass ny turnus sammen med tillitsvalgte, og det arbeidet var ferdigstilt for noen uker siden. Vi har fått på plass årsturnus, og god planlegging av ferieavvikling står også sentralt i det videre arbeidet. For å få en mer robust ledelse på et komplekst område, har vi også valgt å styrke ledelsen med å ansette en fagsykepleier.

Jeg har også bedt konstituert leder om å gjennomgå avtaler kommunen har med vikarbyrå og bedt om at dette skal lyses ut før vi inngår nye kjøp. Dette er en prosess som pågår, og jeg har vært tydelig på at fremtidig løsning skal være i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tidligere avtaler ble inngått før min tid, så har det vært noen feil her, er det beklagelig. Jeg kan forsikre om at dette fremover skal gjøres riktig.

Når det gjelder etterlysning av drøftinger og samarbeidsmøter om oppgavedeling, vil Fagforbundet bli invitert til å delta på disse sammen med de øvrige plasstillitsvalgte når ledelsen på helse og omsorg er kommet så langt i prosessen. Foreløpig er det ingen ansatte som har fått endret sine arbeidsoppgaver, og vi skal ha en god prosess med de involverte parter hvis det blir aktuelt å innføre. Selv om det står i lokalavisen, så trenger det ikke være riktig sitert, så fremover oppfordrer jeg Fagforbundet å ta kontakt hvis de har noe på hjerte. Min dør står alltid åpen for gode konstruktive dialoger.

Renate Mathisen

Kommunedirektør

Vevelstad