Styret i Trøndelag Helgeland Invest AS viser til at dokumentet «Revisjon av Brønnøyskolen» har vært ute på åpen høring. Med bakgrunn i det som er framkommet i lokalmedia og i folkemøte på Nordhus 2. november registrerer vi at saken i all hovedsak dreier seg om kommuneøkonomi, og forslag som vil kunne få stor negativ effekt for lokalmiljøet og våre konkrete planer for investeringer og utbygginger på stedet. Vi er kjent med høringsuttalelsen til styret i Torghatten Aqua AS og slutter oss til denne.

Trøndelag Helgeland Invest AS er et 100 prosent lokalt eid investeringsselskap. Selskapet som har kontoradresse på Toft har 2 ansatte, en total «portefølje» på om lag 0,5 milliard kr, og konsernet har siden 2020 hatt et gjennomsnittlig årsresultat på 95 mill. kr.

Selskapet investerer i all hovedsak i lokalt næringsliv, og mer enn 70 % av investeringer er i bedrifter og eiendom i Brønnøy, og det aller meste av dette på Toft/Nordhus.

Fra flere nyvalgte kommunestyremedlemmer og kommunens ledelse både på folkemøtet på Nordhus 2. november og på kommunens økonomidag 25. oktober vektlegges det at skolestrukturforslagene fremmes pga. kommuneøkonomien. Det signaliseres at kommunen i år vil få et merforbruk på 64 mill. kr (justert for bruk av midler fra fond), og at det er behov for å kutte minst 50 mill. NOK innen 2026. Samtidig opplyser kommunedirektøren på økonomidagen at «selv en de mest «ekstreme» forslagene (vedrørende skolestruktur) vil bare innebære kutt på rundt 7 millioner kroner, og at «en familie på fire som flytter hit gir oss en inntekt på 250.000 kroner pluss en marginal skattevekst».

Ut fra dette vil vi gi noen tilleggsmerknader til høringsuttalelsen fra Torghatten Aqua:

  • Ut fra de tall vi har fått tilgang til fra kommunen vil innsparinger ved nedleggelse av Nordhus skole utgjøre mindre enn halvparten av beløpet på 7 mill. som kommunedirektøren oppgir som det man kan oppnå på de mest ekstreme forslagene. Dette betyr at de signaler som er gitt om fraflytting fra kommunen fra privatpersoner og bedrifter allerede for kommende år vil føre til større inntektstap for kommunen enn innsparingene ved nedleggelse av Nordhus skole. Dvs at en nedleggelse av skolen vil medføre behov for økt kutt andre steder.

  • For å få balanse i kommunebudsjettet må man også se på inntektssiden. En viktig inntektskilde for kystkommunene er overføringer fra Havbruksfondet. Brønnøy kommune mottok høsten 2022 19,8 mill. kr fra fondet. Brønnøy kommune har i arealplanen satt av ca. 1,3 % av sitt sjøareal til akvakultur. Dersom kommunen forholdsmessig hadde satt av samme areal som andre sammenlignbare kystkommuner ville kommunens inntekter fra fondet utgjort 2–3 ganger så mye dvs. 40–60 mill. kr i året. Til sammenligning kan opplyses at andre kommuner f.eks. mottar følgende: Bindal 25 mill. kr, Leka 23, Nærøysund 106, Frøya 115, Rødøy 38, Lurøy 36, Gildeskål, 33, Steigen 39, Flatanger 41, Hitra 72, Åfjord 46, Senja 91, Herøy 28. Flertallet i kommunestyret i Brønnøy har imidlertid i plansammenheng og i andre vedtak gått mot 4 lokaliteter de siste årene (3 av disse eksisterende lokaliteter tatt ut av gamle arealplanen). Bare disse lokalitetene ville gitt kommunen minst 10 mill. kr årlig i økte overføringer fra Havbruksfondet. Kommunen har fortsatt mulighet til å øke arealene til akvakultur, noe som vi øke inntektene fra fondet.

  • Både kommunen og eksterne har gjort beregninger som viser at kommunens økonomi vil kunne styrkes med 80–100 mill. kr i inntekter pr. år (skatt, eiendomsskatt, inntektsoverføring etc. etc.) ved full realisering av planene på Toft. En nedlegging av skolen vil kunne vanskeliggjøre rekruttering av ansatte, og dermed medføre risiko for nedskalering av planene og også for ukependling av ansatte i stedet for at familier flytter til stedet og bosetter seg. Dette vil svekke inntektene til kommunen betydelig.

  • Dersom målsettingen med ny skolestruktur er å redusere bruk av rammetimer ved å ha større klasser, burde en opphevelse av fritt skolevalg være vurdert. Trolig ville kommunen da umiddelbart kunne fått maksimal effekt på dette området ved å kanalisere elever til de eksisterende skolene uten behov for utbygginger eller større investeringer. Selv om dette også vil oppfattes som inngripende er det langt mindre inngripende enn nedleggelse av Nordhus skole og effektene det har for lokalsamfunnet og kommuneøkonomien.

Styret i Trøndelag Helgeland Invest AS vil primært anmode Brønnøy kommunestyre om umiddelbart å avklare at Nordhus skole skal opprettholdes, og fjerne all usikkerhet som påvirker lokalmiljøet, bosetting og rekruttering av ansatte og næringslivet negativt.

Subsidiært vil vi anmode Brønnøy kommune om at «høringsdokumentet» oppdateres med samfunnsmessige forhold, økonomiske beregninger for de ulike alternativene, og at konsekvensutredning utarbeides, og at det så foretas en ny høring hvor også næringslivet inviteres til å gi uttalelse.

Med vennlig hilsen

Trøndelag Helgeland Invest AS

Paul Birger Torgnes

Styreleder