I formannskapsmøtet 29. juni ble det stilt spørsmål fra politikerne til oppvekstsjef Terje Heggheim angående rekrutteringsutfordringer av lærere i Brønnøyskolen, som sto omtalt i Brønnøysunds Avis 6. juli. Utdanningsforbundet er glad for at vi har politikere som setter lærermangelen i Brønnøy på dagsorden. Vi synes også at en intensjonsavtale med studenter om fast jobb etter ferdig lærerutdanning, kan være et godt tiltak for å sikre våre elever kvalifiserte lærere framover.

Utdanningsforbundet har imidlertid stilt seg uforstående til oppvekstsjefens uttalelser som kommer til uttrykk på slutten i reportasjen fra dette formannskapsmøtet. Ref: «Han pekte på at kompetansekravene i skolen er et «rigid system».

– Vi har mange som har jobbet lenge i skolen og er gode pedagoger, men det er uansett krav om utdannelse i så og så mange år for å bli godkjent. Vi skulle ønske det var et system for godkjenning med utdanning i bunnen, vi synes kanskje dette er litt rigid, mente Terje Heggheim.»

Lokallagsleder har spurt oppvekstsjefen hva han egentlig mener med dette, da denne uttalelsen var veldig uklar for mange som har lest avisa, meg selv inkludert. Utdanningsforbundet lurer også hvem han refererer til når han sier: «Vi skulle ønske …» Jeg har derfor oppfordret Heggheim til å komme med ei presisering i Brønnøysunds Avis.

Til dags dato er det ikke kommet noen presisering fra oppvekstsjefen om dette i avisa, som jeg godt kan forstå etter det svaret jeg fikk fra han på mine spørsmål. Jeg hadde i mitt stille sinn håpet på at Heggheim var feilsitert, men det er han dessverre ikke. Svaret på mine spørsmål fra han er følgende: «Dersom jeg har brukt «vi», noe jeg er usikker på, er det beklagelig. Jeg har kun uttrykt meg på vegne av og om meg selv om det aktuelle teamet. Men om «vi» er brukt er det i betydningen «vi som strever med å rekruttere». Kortversjonen er at jeg ønsker meg en realkompetansevurderingsordning av lærere uten godkjent utdanning som har jobbet i lang tid. Noe i retning av fagprøvenemd (fagfolk med mye erfaring, regional, gjerne knyttet til høgskolemiljø, ikke kommunal) som gjør observasjoner/har dialog over en periode.»

Forklaringa han her gir, er mildt sagt oppsiktsvekkende. Den bidrar til å undergrave både lærerprofesjonen og Norges utdanningssystem, som er vedtatt av landets øverste myndigheter, og er et særdeles dårlig tiltak for å rekruttere flere til lærerutdanningene. Staten har nå en gang vedtatt at lærerutdanning skal være masterutdanning, nettopp fordi kvaliteten på skolen og lærerne er så viktig for barns læring og utvikling. Og hvorfor velge ei lang og kostbar lærerutdanning, når du i stedet kan gå rett inn i undervisningsjobb etter endt grunnskole og/eller videregående skole – og attpåtil etter noen år i arbeid, få dette klassifisert som godkjent lærerutdanning? Utdanningsforbundet vil samtidig også minne oppvekstsjefen om at vi står midt i en lærerstreik, der stor nedgang i rekrutteringa til lærerutdanningene, er et av våre viktigste hovedargument i lønnsforhandlingene.

Lærermangelen i hele landet er alvorlig stor, og vi sliter med både å beholde lærere og rekruttere lærere i skoleverket. Det er elevene som blir skadelidende, dersom kvaliteten på undervisningspersonalet forringes eller at vi ikke klarer å rekruttere til lærerutdanningene. Derfor er det viktig at kommunene tar dette på største alvor og iverksetter konkrete tiltak. Å inngå intensjonsavtale med lærerstudenter er et tiltak som støttes av Utdanningsforbundet Brønnøy. Et annet tiltak kan for eksempel være å innføre lokale stipendordninger, for å motivere arbeidstakere i kommunen til å ta utdanning der det er et stort behov, også lærerutdanning.

Utdanningsforbundet støtter ikke oppvekstsjefens tanker om hvordan rekrutteringsutfordringene i Brønnøyskolen skal løses, og det håper og tror vi heller ikke våre politikere gjør. Når rekrutteringsutfordringer i skolen skal diskuteres videre, må det være et absolutt krav om at kommunen iverksetter tiltak som sørger for at vi får flere kvalifiserte lærere for våre elever framover. Så kjære politikere! Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne.

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. (Aristotles)

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder

Utdanningsforbundet Brønnøy