Vi leser i Brønnøysunds Avis 15. mars at kommunestyret den 15. desember 2021 gjorde vedtak om kutt i SFO-tilbudet i kommunen. Representantene gir i ettertid uttrykk for å ikke ha forstått ordlyden i vedtaket, og oppvekstsjefen tar selvkritikk på at vedtakspunktet er uklart utformet.

I praksis skal Brønnøy kommune spare 820.000 kroner ved å redusere i bemanningen, si opp ansatte og stenge SFO i alle skoleferier. Ved at «SFO skal følge skoleåret» snakker vi til sammen 14 uker i løpet av et år. Vi spør oss om alle konsekvensene av dette vedtaket er utredet.

Under kommunedirektørens presentasjon i kommunestyremøtet den 15. desember blir det kort nevnt at SFO vil ha «et litt mindre bra tilbud i 2022 enn i 2021». I møtet er det ingen politisk debatt rundt forslaget, eller presisering av hva det innebærer.

Kutter i SFO-tilbudet, men tilflyttere får gratis SFO og barnehage

I samme kommunestyremøte vedtar kommunen gratis SFO og barnehageplass for innflyttere i to år, uten å ha kunnskap om hva vedtaket vil koste. Ønsket er ganske klart å få flere barnefamilier til kommunen. Da saken om gratis SFO og barnehage var oppe i formannskapet 30. november, framkommer det av sak i Brønnøysunds Avis at det var ønske om å bli orientert om budsjett- og økonomiplanen 2022-2025, «sånn at vi ikke gjør samme tabbe som i fjor der noen hevdet at de ikke forsto hva budsjettet innebar».

Hvordan går det an å misforstå et budsjettvedtak? Er det slik at vedtaket er uklart formulert og noen av representantene ikke forstår det de var med på å vedta. Dette er i så fall urovekkende. Vi stiller spørsmål ved om vedtaket om kutt i SFO-tilbud faktisk er gyldig når representantene ikke skjønner ordlyden i hva de har stemt over.

For ikke å snakke om at kommunen i det ene punktet vil kutte i SFO-tilbudet på grunn av dårlig økonomi, for så i neste punkt å gi gratis SFO og barnehage til tilflyttere. Vi ønsker alle tilflyttere til kommunen velkommen, men spør oss om det ikke er viktigere å ha et godt SFO-tilbud for barnefamilier i Brønnøy før kommunen vedtar å gi gratis SFO og barnehage til tilflyttere. Og, får de som flytter til kommunen i så fall informasjon om at, ja, dere får gratis SFO i to år, men tilbudet er stengt alle skoleferier?

Vi ønsker alle tilflyttere til kommunen velkommen, men spør oss om det ikke er viktigere å ha et godt SFO-tilbud for barnefamilier i Brønnøy før kommunen vedtar å gi gratis SFO og barnehage til tilflyttere.

Saksbehandlingsregler ikke fulgt?

Oppvekstsjef Terje Heggheim uttaler at SFO-tilbudet lar seg kutte fordi det ikke har samme lovkrav som andre tilbud i kommunen innenfor sektoren. Det er nok riktig, men det er likevel slik at endring av åpningstidene medfører en endring av § 8 i kommunens SFO-vedtekter om åpningstider: «Ordningene er åpent i romjulen og påskeuken. SFO har sommerstengt de 3 første ukene i juli. Vanligvis i uke 27,28,29, men dette kan avvikes. Ukene fastsettes samtidig med skoleruta hvert år.»

Kunnskapsdepartementet sier i en tolkningsuttalelse at vedtekter for kommunale SFO-tilbud er å regne som forskrifter og at forvaltningslovens saksbehandlingsregler må følges. Det vil si at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak om vedtektsendring treffes. Det er krav til forhåndsvarsling og berørte parter skal ha muligheten til å uttale seg. Hadde saken blitt bedre utredet, formulert og debattert, ville vi kanskje fått et annet utfall enn hvor den er nå.

Og hvilke ringvirkninger vil vedtaket om å redusere SFO-tilbudet, fordi det ikke er lovpålagt, føre med seg for Brønnøy kommune? Tar kommunen høyde for redusert bolyst i kommunen, som igjen fører til mindre tilflytting, og i verste fall, fraflytting? Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser vil det ha?

Barnets beste

Vi har nettopp åpnet opp for en mer normal hverdag etter to år med pandemi som fortsatt er pågående. Alle har under nedstengning av samfunnet pekt på at vi må etterstrebe en mest mulig normal hverdag for barna. I Brønnøy kommunes vedtekter for SFO viser §1.1 at SFO er «et omsorgstilbud før og etter skoletid som skal legge til rette for lek, kultur, fritidsaktiviteter og at barna gis gode utviklingsvilkår.»

Nå foreslår kommunen i praksis at barn fra 6 til 10 år godt kan være alene hjemme mens foresatte er på jobb. Er dette virkelig barnets beste? Det er svært få av oss foresatte som har mer enn 5 uker tilgjengelig ferie hvert år. I saken i Brønnøysunds Avis viser oppvekstsjef Heggheim til at det er foreldrenes ansvar å ha barnevakt. Er vi sikre på at det er mulig for alle å få barnevakt, slik oppvekstsjefen mener? Eller mener han at foresatte skal ta ulønnet permisjon fra jobb for å passe egne barn? Vil det for barna være stimulerende å gå hjemme, og med det miste muligheten for det sosiale samspillet sammen med andre barn på SFO?

Vi kan jo leke med tanken om at kabalen nesten vil gå opp for de familier som har barn sammen eller delt foreldrerett: Regnestykket vil gi disse familiene 10 uker med tilgjengelig ferie, hvor de kan dele på å være hjemme sammen med barna. Nå mangler disse «bare» 4 uker. Det kan løses med redusert stillingsprosent eller ulønnet permisjon, hvor ingen av disse løsningene vil være tjenlige for verken kommunen eller familien, økonomisk sett. Hva med de som er aleneforsørgere? For de vil det være enda vanskeligere å finne de 9 ukene som mangler. Man kan jo foreslå redusert stillingsprosent eller ulønnet permisjon for å få dette til å gå, men den økonomiske belastningen for den enkelte vil være svært uheldig og igjen vil kommunen tape på dette. Vi vet at det for mange aleneforsørgere allerede er vanskelig nok å få endene til å møtes. Hva så med bedriftene/arbeidsgivere til foresatte med barn på SFO? Disse vil som resultat av dette få lavere produksjonskapasitet, siden de ikke har arbeidstakere tilgjengelig all den tid de skulle vært på arbeidsplassen sin. Flere bedrifter vil som konsekvens av lavere produksjonskapasitet redusere deres omsetning, som igjen fører til forverring av kommunens økonomi. Dette kan i verste fall føre til kroken på døra for mindre bedrifter som er svært avhengig av sine arbeidstakere.

Det er ikke for sent å snu

Om vi kunne gått tilbake i tid og hjulpet Brønnøysund Avis med å velge tittel til opprinnelig sak, ville vi stemt på følgende: «SFO stenges i 14 uker, Brønnøy kommune vil måtte si opp ansatte, og vil som følge av vedtak oppleve en rekke negative økonomiske konsekvenser, samt undergrave ønske om økt bolyst og tilflytning til kommunen!». Hva sier dette om de tre setningene som Brønnøy kommune har valgt å ha på sin hjemmeside? «Et godt sted å leve og bo. Et godt sted å arbeide og besøke. Brønnøy er mulighetenes kommune».

Vi, som de fleste andre, setter pris på og ønsker velkommen, alle kreative forslag og tanker om hvordan vi kan «snu skuta» og sørge for en bedre kommuneøkonomi som vil komme alle innbyggerne til gode. Med hånda på hjertet kan vi si: Dette er ikke ett av dem!

Det positive er at det enda ikke er for sent å snu, og det står stor respekt av de som tør å si «Takk for alle innspill i debatten, vi innser at forslaget vårt ikke var godt nok gjennomtenkt og forankret».

Utfordringen er med dette gitt.

Hilsen foresatte med barn av årskull 2015, Salhus skole

Lene Hallaraune Jenssen

Åge Johan Ovid

Eli Helen Korsan