Siden Freyr ble registrert på New York-børsen i juli 2021 har Nordland markert seg som episenter for det grønne skiftet og visjonen om at Mo skal bli Norges grønne industrihovedstad har gått fra ord til handling. Nyheten om at EU stiller med en milliard kroner til battericellefabrikken Giga Arctic er en ny og viktig milepæl ikke bare for Nordland og Mo, men for hele landet, og for det nordiske batteribeltet hvor leverandørindustri hos oss kan tilby sine tjenester også lenger øst til batterifabrikkene nord i Sverige og Finland.

Å gå over til fornybarsamfunnet krever avanserte batterier, og battericellefabrikken på Mo er derfor viktig også i global sammenheng. Dette skiftet som vi lenge trodde skulle innebære tap av industrielle muligheter, har vist seg å by på en ny industriell æra i nord. Fordi det grønne skiftet tvinger fram en ny grønn revolusjon hvor Europa trenger å produsere sine egne batterier med egne mineraler og metaller. Denne grønne industrielle revolusjonen krever storkapital, derfor er nyheten fra EU så viktig for oss. Men denne revolusjonen krever også at vi kommer bort fra vår avhengighet av Russland og Kina når det gjelder mineraler og metaller. Ellers kan disse totalitære regimene legge premissene for om vi kan gjennomføre den grønne omstillingen. Både i forhold til pris og om vi har tilgang på de ressursene vi trenger. For denne industrielle revolusjonen krever langt flere innsatsfaktorer enn dem som ligger bak oss i form av metaller, mineraler og sjeldne jordartsmetaller.

Som eksportfylke nummer tre i landet og et av fylkene som bidrar med størst verdiskaping per innbygger har vi gjort alle tanker om at verdiskaping følger antall innbyggere til skamme. For det er i distriktene verdiskapingen skjer! Det har distriktsnæringsutvalget allerede slått fast, og nå skjer det altså igjen på Mo. Fornybar vannkraft blir til battericeller. Fordi vi for en del år tilbake analyserte hva som ville være den mest potente næringen å bruke overskuddskrafta vår på og fant at battericelleproduksjon ville skape både mest verdier lokalt og flest nye arbeidsplasser. Og fordi fylkesrådet og Innovasjon Norge Nordland sammen med Rana kommune og etter hvert også Siva ga ulike bidrag for å få ting til å skje. Å samarbeide for å nå felles mål med mål om å bygge samfunnet sterkt og robust nedenfra – gjennom en bærekraftig næringsutvikling og gode lokalsamfunn – er avgjørende.

Nedgangen i antall innbyggere er en utfordring for oss. Vi har en demografisk krise som ikke bare rammer Nord-Norge, men som er reell i hele Europa. Derfor krever realiseringen av fornybarsamfunnet at vi åpner grensene og rekrutterer globalt. Vi må få ned tersklene for personer med kompetanse og vilje til å bidra slik at vi når nye industrielle muligheter banker på døren, også har hender og hoder og føtter nok til å gjøre jobben. Nordland fylkeskommune driver i dag Stimulab-prosjektet Ny i Nordland, som har avdekket de største hindrene for arbeidere som kommer. Vi arbeider nå med å finne løsninger for ikke bare å rekruttere, men også å beholde dem som kommer til oss.

Den grønne omstillingen bærer i seg svaret på vår demografiske utfordring i nord. Meldingen om at EU går inn med en milliard kroner til Freyr på Mo er derfor en viktig milepæl ikke bare for at Nordland skal være et episenter i det grønne skiftet, men også for at det skal være «lys i husan» i årene som kommer.

Linda Helen Haukland

Fylkesråd for plan og næring og førstekandidat for Nordland KrF