Et fundamentalt grunnlag for våre vestlige demokratier er maktfordelingsprinsippet. Dette betyr at myndighetenes makt er fordelt på henholdsvis lovgivende, utøvende og dømmende makt.

I våre dager er det flere grunner til å sette spørsmålstegn ved om dette grunnleggende prinsippet faktisk er kjent av Hålogaland lagmannsrett.

Nylig opplevde vi at Høyesteretts ankeutvalg i rekordfart måtte oppheve en dom fra Hålogaland lagmannsrett som ville frikjenne en russer for droneflyging på Svalbard.

Lagmannsretten mente å vite at det ikke er straffbart å fly fritids-drone i Norge, helt på tvers av politiets, tingrettens og Høyesteretts vurdering.

Heldigvis ble Lagmannsrettens kjennelse opphevet av Høyesterett .

Hålogaland lagmannsrett (HL) er ankedomstol for hele Nord-Norge med kontorsted i Tromsø. Det betyr at den behandler saker også fra vårt område. Og det er ikke bare nordpå at de gjør vurderinger som ikke stemmer med virkeligheten.

Den 26.9.2022 omgjorde Hålogaland lagmannsrett kjennelsen fra Helgeland Tingrett som påla Per Kåre Hatten å fjerne utlagte steiner på Torgarhaugens parkeringsplass ved Torghatten. Formålet med blokaden var å blokkere og skape trøbbel for turisttrafikken i området.

HL begrunner i korte trekk sin kjennelse slik; «Lagmannsretten er kommet til at det ikke er sannsynliggjort at midlertidig forføyning i dette tilfellet er nødvendig for å avverge noen vesentlig skade eller ulempe.»

Den samme lagmannsretten hadde tydeligvis ikke lest lokalavisa som beskriver parkeringsforholdene ved Torghatten sommerstid.

I samme kjennelse uttaler den samme lagmannsretten at det er helt greit å utvide bruken av en utkjørsel som Statens vegvesen har karakterisert som trafikkfarlig.

Hvilket mandat har lagmannsretten til å overprøve Vegvesenets faglige vurderinger?

Følgende fantasifulle formulering fra Lagmannsrettens kjennelse hitsettes;

«Den sørlige avkjørselen er i dag bredere og har dermed bedre siktlinje enn i 2017. Det er derfor mulig at Statens vegvesen vil gi tillatelse uten å stille vilkår om at det gjennomføres tiltak for å bedre sikten.»

Her pålegger altså lagmannsretten Torgarhaugen å søke Vegvesenet om utvidet bruk av innkjørsel sør pga. av en unødvendig og ulovlig blokkering av en innkjørsel i nord!

Et bedre eksempel på å rette baker for smed skal en vel lete lenge etter.

Ellers er det riktig at Torgarhaugen måtte utbedre innkjøring i sør for å komme fram med maskiner for å utvide parkeringsplass og å bygge nytt servicebygg i 2021. Dette var nødvendig pga. Hattens blokkering i nord. At innkjørselen nå er litt bredere forbedrer ikke på noen måte siktforholdene, slik lagmannsretten påstår uten dokumentasjon og uten å ha vært på stedet.

Hålogaland lagmannsrett valgte en skriftlig behandling av saken uten møte med partene. Dvs. at retten har bygd sin kjennelse på til dels meget fantasifulle skriftlige påstander fra vår motpart.

Ett tema var en vurdering av hvilken innkjørsel som er lovlig og mest brukt?

Vår motpart hevder i sin anke følgende om innkjørsel sør;

«Denne avkjørselen har vært den lovlige avkjørselen til Torghatten kurs og feriesenter og senere Torgarhaugen siden 1990, og har hele tiden vært i full bruk som adkomstvei.»

I Helgeland tingrett sin kjennelse heter det;

«På denne bakgrunn fremstår Hattens nåværende forklaring noe oppkonstruert og lite troverdig i mangel av støttende bevis.»

Hålogaland lagmannsretten finner på sin side grunn til å sluke Hattens påstander med både agn, sluk og søkke.

I slike tilfeller er det fint å kunne støtte seg til et relevant billedmateriale;

Under vises noen bilder over parkeringsplass og inn-/ utkjøringer fra ulike år;

Bilde 1 er fra 2012. På dette tidspunkt disponerer Hatten anlegget og en ser at ingen av bilene på parkeringsplassen har kjørt inn fra sør/ høyre.

Foto: Privat

Bilde 2 er fra 2014 etter at opprinnelig bygning blåste ned. På dette tidspunkt hadde Hatten hatt et leieforhold til anlegget i nærmere fem år og ingen hjulspor fra sør er å spore (Innkjørsel sør er til høyre).

Bilde 3 er fra en dronefilm tatt i juni 2019. Ser innkjørsel sør ut som den er mye brukt som adkomstvei til parkeringsplass slik Hatten hevder og HL legger til grunn?

Med henvisning til vedlagt bildebevis kan vi slå fast at både Hattens forklaring og lagmannsretten kjennelse bygger på både sviktende bevis og dokumentasjon, slik Helgeland tingrett helt riktig slo fast i sin kjennelse

Disse bildene kunne også vært lagt fram for Hålogaland lagmannsrett, men de var ikke interessert.

Det hører med til historien at da Vegvesenet skulle sette opp henvisningsskilt til Torgarhaugen ble dette satt opp ved innkjørsel nord i 2019.

Bilde tatt sommeren 2022, ifølge Iver Dreiås.

Vår motpart hevder på sin side det motsatte;

«Den sørlige avkjørselen er tegnet inn på Statens vegvesens vegkart og i kartverket, hvor den er betegnet som Torghattveien. Det kan dermed ikke være tvil om at Statens vegvesen regner den som den eneste lovlige avkjørselen til eiendommen.» (Lagmannsrettens kjennelse s 4)

Også denne påstanden sluker Hålogaland lagmannsrett rått.

Når en domstol stoler mer på udokumenterte påstander fra en berørt part enn en faglig uttalelse fra statens vegmyndighet, da sliter rettsstaten.

Konsekvensen av lagmannsrettens kjennelse er at regionens mest uberegnelige innbygger nå med rettens velsignelse kan legge ut sine blokkeringer av Torgarhaugen parkeringsplass når og hvis han måtte finne det for godt.

Alle forstår vel at ingen kan drive næringsvirksomhet under et slikt terrorregime.

At Hatten i intervju i Brønnøysunds Avis uttaler at han ikke vil sette ut steinene igjen, viser det kun at Hatten aldri har hatt noen aktverdig grunn for sine blokkeringer.

En anke er umulig og mot dumheten kjemper som kjent selv gudene forgjeves.

Men som mennesker har vi forpliktet til ikke å gi opp. Det gjør vi da heller ikke.

For Torgarhaugen Gjestehus

Iver Dreiås

Daglig leder