I Høyre har vi tradisjon for å skrive mest om egen politikk, det er naturligvis fordi vi oppriktig tror at vi har de beste løsningene. Fremoverlente løsninger som vi liker å fortelle andre om! Men så hender det at vi gjør noen unntak fra denne gode leveregelen.

Som når vi ser at politiske motstandere over tid ikke tar selvkritikk eller opptrer konstruktivt. Brønnøy Ap og deres håndtering av saker i Brønnøy havn er et slikt eksempel.

Min intensjon med siste blogg var å vise hvor Brønnøy kunne ha vært om vi hadde gjort de, etter Høyres syn, rette vedtak. Vi har store muligheter for vekst og utvikling, de må vi gripe!

Ap sin gruppeleder har i sitt leserinnlegg mange betraktninger som må få et tilsvar.

Først kommer det meningsløse påstander om opplysningsplikt og forsømmelser. Til dette er det å si at alle sakspapirer og protokoller oversendes fortløpende til kommunen, her er det anledning til fullt innsyn for den som måtte interessere seg.

Så påpekte jeg en rekke forhold som dagens havnestyre fikk i fanget fra det forrige havnestyret, ledet av Ap og V. Jeg ser at dette faller Aglen tungt for brystet. Forståelig nok når jeg ser kvaliteten på det arbeidet som den politiske posisjonen i havnestyret gjorde.

For det er like fullt min oppfatning at det er det forrige havnestyrets dårlige vedtak som dessverre har ledet frem til hvor havna står i dag.

Aglen er sikkert kjent med at det i havna ble nedsatt et forhandlingsutvalg i forrige periode, der styreleder og ordfører (begge fra Ap) deltok. Forut for dette hadde havnas advokat et forslag til avtale.  Utvalget forhandlet med SNAS, og kom da i retur med en betydelig dårligere avtale.

Jeg fastholder at det den Ap-ledede posisjonen i forrige periode har agert på en slik måte at verdier for nærmere 36.7 millioner er løftet ut av havnekassen og Brønnøy kommune. I dette ligger;

Makebytte (kaiareal mot fortau), 25 mill.

Passasjerterminal, 200 m² x 12000, 2.4 mill.

Havnelager, 300 m² x 12000 (mottatt 1,0 mill.), 2.6 mill.

Husleie frem til 31.12.21 (havna måtte selv dekke husleie på Galeasen), 1.162 mill.

Flyttekostnader, datalinje etc., 0.527 mill.

Bortforhandlet risiko for skader (kaireparasjon), 5.0 mill.

Dette med «underliggende avtale» fortjener litt utdyping. Havna mottok den 27. mars 2020 dette skrivet; «Som havnesjefen er kjent med er det inngått en underliggende avtale mellom Brønnøy Havn og SNAS vedrørende kostnader og en overordnet spesifikasjon for bygget. Det vi ønsker er å ivareta våre interesser i saken knyttet til kostnader, som et ledd i den alminnelige oppfølgningen av den underliggende avtalen mellom oss».

Ap sin gruppeleder er kjent med denne henvendelsen. Den er også referert i kommunestyresalen.

I juni 2020 forsøkte Ap å avvikle havnestyret med folkevalgte representanter og brukerrepresentanter. De ønsket å erstatte 7 folkevalgte med 3 medlemmer i et såkalt forretningsstyre.

Etter min mening ville dette banet vei for å avslutte bruk av advokat i en kritisk fase for havna, og det ville blitt en reetablering av en rådhuspreget byggekomité.

Ap hadde opprinnelig også et punkt om "forslag til hvordan havna skal organiseres og i tillegg vurdere havnesjefens rolle og stilling iht. forvaltningsrapporten". Dette siste ble ikke fremmet, men jeg er ikke alene om å mistenke Ap for å ha planer om å avvikle havneforetaket og havnesjefens rolle og stilling.

Jeg anbefaler alle venner av havneforetaket å lese denne. Så er det riktig at havna dessverre er blitt uforskyldt part i rettssaker. I den første saken ble det full frifinnelse, som vi husker festet ikke retten lit til forklaringer gitt av ordfører og daværende rådmann.

Deretter ble det klaget til KOFA. Denne saken vant havneforetaket i tingretten, men tapte i lagmannsretten.

Nå gjenstår SNAS sitt betalingsmislighold der vi håper forhandlinger kan løse flokene. Fremdeles er det mulig å unngå sak her.

Dessverre ble det slik at SNAS avsluttet sin betaling til havna midt i byggeprosessen. De mener bygget blir for dyrt. Måtte vi alle kunne gjøre noe slik; bygge et hus og når vi finner ut at vi har betalt nok, eller det vi har råd til, og så stoppe betalingen.

Så havnestyret har å holde på med.

Jeg benytter også anledningen til å ønske alle en fortsatt fin adventstid!

Leif Morten Slotvik

Kommunestyremedlem for Høyre