Brønnøy Høyre synes det er sterkt beklagelig at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet (KLD) ikke ønsker utbygging på Toft. Vi er forbauset og overrasket over iveren til å verne et tydelig opparbeidet område som naturområde.

Området har kvaliteter som er ivaretatt på flere andre steder i Brønnøy. Men vi er fortsatt optimistiske om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil støtte kommunens utbyggingsplaner.

Vi forventer at (KMD) gir klarsignal for dette prosjektet.

Planene for Toftøya er både framtidsrettet og bærekraftig. De samfunnsmessige konsekvensene er svært positive for Brønnøy.

Dette vil bidra til stor aktivitet både i bygge- og produksjonsfase og gi nytt liv til samfunnet på Toft og i hele kommunen. Dette vil skape en ønsket utvikling av regionen vår.

Utbygging på Toft har stor samfunnsmessig betydning for utviklingen av vår kommune. Vi vil få nye arbeidsplasser og friske midler i kommunekassa. Jeg er helt overbevist om at dette vil styrke lokalsamfunnet og kommunen i sin helhet.

Brønnøy kommunestyre ønsker utbygging på Toftøya for å sikre innbyggerne våre og særlig de unge en jobb å gå til. Det vil skape bolyst og en grunn til å bygge og bo i Brønnøy, og på Toft legges det nå til rette for både utdanning og jobber i en viktig og framtidsrettet vekstnæring.

Nå setter vi vår lit til at KMD, enten ved sittende minister Nikolai Astrup eller hans etterfølger, vil støtte kommunestyrets ønske og godkjenner planen vår.

Tore Tveråmo (H)

Varaordfører i Brønnøy