Som svar på Regjeringens tilbud om gjenoppretting av Brønnøy tingrett valgte et enstemmig kommunestyre i Brønnøy 29. mars i år å gi slik uttalelse:

Brønnøy kommune mener at man bør beholde dagens struktur, men at man gjennom styringssignaler, målsetninger for ledelsen og lovgivning må styrke rettsstedene slik at de beholder tjenestetilbud, arbeidsoppgavene og bemanningen som i dag.

Til forskjell fattet Alstahaug kommunestyre 6. april slikt enstemmig vedtak:

Alstahaug kommunestyre anbefaler å gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av 2021 for å ivareta borgernes rettssikkerhet og sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Dette innebærer at Alstahaug Tingrett reetableres og med stedlig sorenskriver.

Med slike sprikende signaler er det fare for at man i Rana snart igjen vil kunne glede seg over at man sammen med Domstoladministrasjonen har tatt et nytt skritt i retning av en stor kollegial domstol på Mo.

Som neste skritt kan en se for seg hva en domstolleder i Mo i Rana innenfor et fremtidig felles stramt budsjett for hele Helgeland vil gjøre for å unngå å opprettholde «kostbare uterettssteder» i Brønnøysund og Sandnessjøen.

Dersom det virkelig er vilje til å gi Distrikts-Norge et varig, fullverdig lokalt domstols- og rettshjelpstilbud må de målsettinger, lovendringer og styringssignaler som det også fra sentraliseringshold nå vises til, i stedet innrettes mot styrking av selvstendige tingretter også i Brønnøysund og Alstahaug.

I så måte må vi på Sør-Helgeland sette vår lit til at i hvert fall de partiene som i dag har flertall på Stortinget evner å holde sine løfter.

For å vise at både viljen og evnen fortsatt er til stede oppfordres politikere fra alle partier i de berørte distrikter til fortsatt å stå opp for en desentralisert domstolstruktur på Helgeland.

Dersom en oppløsning skulle bli vedtatt vil det for Brønnøy tingrett ledet av egen stedlig sorenskriver igjen være duket for vekst gjennom satsing på aktive utviklingstiltak av typen:

* Tilføring av tingretten ansvaret for, i tillegg til dagens ansvar for mortifikasjonssaker, også for andre nasjonale sakstyper som i mindre grad krever fysiske rettsmøter, som f. eksempel rettslig prøving av register- og tinglysingsavgjørelser, avgjørelser av Innfordringssentralsaker og trygderettsavgjørelser o.l.

* Gjeninnføring av regional desentralisert spesialisering ved å la Brønnøy tingrett igjen bli regional domstol for oppsigelsesvernsakene for hele Helgeland.

* Desentralisering av deler av Domstoladministrasjonen oppgaveløsning gjennom utvidet samarbeid med eksisterende Lovisa- og dødsfalls-/skiftekompetanse ved Brønnøy tingrett og det eksisterende jurist- og IKT- miljøet ved Brønnøysundregistrene.

Roald Tørrissen