Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er nesten enestående i sitt slag her i landet. I Norge finnes det to skoler med kurs og opplæring spesielt tilrettelagt for eldre mennesker. Foruten NNPS i Sømna er det bare Nestor Seniorutvikling i Melsomvik ved Sandefjord som driver slik opplæringsvirksomhet.

Begge skolene har siden 1990-tallet vært en del av Folkehøgskolesystemet og gjennom dette fått statlig støtte til sin virksomhet i tråd med folkehøgskoleloven. Men et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet har kommet med ei tilråding som i praksis innebærer at de to skolene ikke lenger får være en del av Folkehøgskolesystemet og dermed står i fare for å miste statsstøtten.

Tilrådingen står i klartekst formulert slik i NOU 2022:16:

Utvalget foreslår også å fjerne dagens unntaksbestemmelse i folkehøgskoleloven § 8 andre ledd. Dette vil føre til at stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk Pensjonistskole ikke lengre kvalifiserer til tilskudd gjennom folkehøgskolenes tilskuddsordning.

Hvis Stortinget vedtar denne endringen og Kunnskapsdepartementet gjennomfører den, betyr det slutten for NNPS. Pensjonistskolen kan umulig drives på grunnlag av bare egenbetaling fra kursdeltakerne.

Nedleggelse av Nordnorsk Pensjonistskole vil være et smertelig tap av muligheter for eldre mennesker til å oppnå en bedre og meningsfull tilværelse i sin siste del av livet. Det er helt uforståelig at et slikt forslag dukker opp nå i en tid da andelen av eldre i befolkningen er sterkt stigende og behovet for at eldre lærer seg å mestre sin tilværelse bedre, øker tilsvarende.

Rødt Sømna og Rødt Nordland vil på det sterkeste gå mot det nevnte forslaget i NOU 2022:16 og vil fremme likelydende forslag til vedtak både på Rødts fylkesårsmøte i Nordland og Rødts landsmøte som gjennomføres i april.

Rødt Sømna og Rødt Nordland oppfordrer alle andre partier til å fatte lignende vedtak innen høringsfristen går ut 30. april.

Enstemmig vedtatt på Rødt Sømna sitt årsmøte 9. mars 2023

Enstemmig vedtatt på Rødt Nordlands årsmøte 19. mars 2023

innsendt på vegne av Rødt av fylkesleder Thina Aarsund