Helgelandssykehuset har ved en gjennomgang av bemanningssituasjonen sett seg nødt til å rute om fødslene fra fødestua til fødeavdeling i en periode, fra 30.11.21 til 31.03.22. Det kom brått på. Det er likevel en faglig beslutning som måtte tas nå, og det er beklagelig at vi er kommet i en slik situasjon. Hensynet til ansatte og til sikkerheten rundt de fødende kommer først. Det er ikke mulig å fortsette full drift uten å få besatt de stillingene vi mangler.

Det er noen misforståelser som ser ut til å ha spredt seg. Derfor vil vi gjerne understreke dette:

1. Fødestua er ikke stengt Fødestua er åpen med poliklinikk, svangerskapskontroller og oppfølging av gravide på dagtid og døgnkontinuerlig jordmorvakt med følgetjeneste. Når som helst på døgnet kan gravide ringe til jordmor på vakt. Ved behov for undersøkelse og kontroll vil man bruke fødestua. Hvis det er aktuelt med overflytting vil det skje i samarbeid med fødeavdelingen i Sandnessjøen, akkurat som i dag. Jordmoren blir med (følgetjeneste er for pasienter i aktiv fødsel, hvis vi må sende tidlig eller av andre grunner blir ikke alltid jordmor med). Jordmor på vakt døgnet rundt – det er det som gir den fødende den nødvendige trygghet.

2. Det er ikke nytt eller uvanlig å reise til fødeavdelingen Det er 40 kvinner som er gravide i nedslagsfeltet med termin fra 30.11.21 og frem til 31.03.21. Av disse er allerede 25 selektert til å føde på fødeavdeling. Det er derfor 15 gravide som potensielt kunne født på fødestua i perioden, det er disse som får endring i plan. Det er fullt forståelig at man blir skuffet. Vi har i lengre tid hatt mindre personell enn det som er nødvendig. Ved å gjøre denne midlertidige flyttingen av planlagte fødsler, sikrer vi at vi har jordmor i følgetjeneste for alle de 40 gravide, i tillegg til å sikre svangerskapsoppfølging for alle gravide.

3. Vi vil det samme Det er flott å se at folk vil støtte opp rundt fødestua og engasjerer seg for å få full drift der igjen, med planlagte fødsler. Det samme ønsker både ansatte og ledelsen i sykehuset. Ikke bare ønsker vi det, men planlegger for det. Det er investert betydelig i oppbyggingen av et nytt distriktsmedisinsk senter, hvor fødestua skal være en av pilarene. Det satses på Sør-Helgeland også fremover og vi ønsker å jobbe videre med det på lag med innbyggerne.

4. Hvorfor måtte dette skje så brått

Dette var ikke en planlagt endring, men da det ble avklart at vi hadde overskredet grensen for overtid betydelig og også hadde mange brudd på arbeidsmiljøloven måtte vi iverksette tiltak straks av flere grunner. Hensynet til pasientsikkerheten og hensynet til de ansatte er åpenbare årsaker, men også hensynet til at vi måtte ha personell til å drifte tilbudet med døgnbemannet følgetjeneste, og svangerskapsoppfølging. Det får vi til nå, og de ansatte jobber fremdeles i hele sine stillinger. Vi ser at det korte varselet har bidratt til at ikke alle har fått med seg alle fakta i saken og dermed har det oppstått uønsket usikkerhet.

5. Dra i samme retning Vi starter nå arbeidet med obligatorisk kompetanseheving og fornyet innsats for rekruttering til ledige jordmorstilling. I dette arbeidet vil vi invitere inn lokal ledelse, ansatte, tillitsvalgte og brukere. Vi går 100 prosent inn for å lykkes med dette innen 1. april. Vi ønsker alle gode krefter til å hjelpe oss med å fremsnakke både jobben og beliggenheten. Det kommer til å bli flott å jobbe i det nye DMS-et! Vi har alle et felles ansvar for bidra til å gjøre det attraktivt å jobbe på Helgeland. Vi er derfor glade for engasjementet i befolkningen, det vil kunne bidra positivt til rekruttering og fremsnakking av de spennende jobbene DMS-et kan tilby.

Hulda Gunnlaugsdottir

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset

Hanne Frøyshov

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset

Hanne Frøyshov er medisinsk direktør i Helgelandssykehuset.