Og dette er ikke ment som et «ad hominem» til dere.

Å få en tillitserklæring fra velgerne med å bli valgt til å styre «bindalsskuta», betyr vel også engasjement!?

Jeg oppfatter at i store trekk så brukes tida til å lese sakspapirer og innstillinger fra saksbehandlerne. Så blir du engasjert i disse framstillingene/innstillingene og eventuelt behandler disse i politisk gruppe.

Men, engasjerer du deg utover dette? Jeg spør meg selv om det er riktig å stille forventninger til våre lokale politikere? Uten at jeg mener å spenne «bogen» for hardt, så er det rimelig å forvente at politikerne engasjerer seg i blant annet også å skape arbeidsplasser. Noe er skjedd, og forhåpentligvis vil skje framover i forholdet til Brukstomta. Her er det snakk om nye primærarbeidsplasser.

Og hvor finnes og skapes disse produksjonsarbeidsplassene?

Grunnlaget her er jorda/arealer/skogsmark m/vannarealer/berg/fjell/mineraler og hav/havbruk. Slike arealer har vi heldigvis og beviselig nok av i Bindal. Men, utnytter vi disse arealene på en produksjonsmessig god måte? Heldigvis hadde vi i sin tid Berg-Hansen-familien som øynet mulighetene med smoltproduksjon på Svaberget, der vi kan hende «berget» bindals-samfunnet så langt. Det er en «bøygen» at noen av disse utviklingsarealene ikke ligger i vår kommune – og her snakker vi da om landarealer!

Så har vi sjøarealene, som har gitt noen «bindals-arbeidsplasser», men som på eiersida har utviklet seg til nesten uhåndterlig kapitalmessig.

Vi må nok bli flinkere å få hit /hanke inn gründere til å vekke interesse for det potensial vi har i Bindal, for å skape nye produksjonsarbeidsplasser. Det er disse som er samfunnsbærende.

Jeg har sett på regnskapstallene for Bindal – og da for 2020, som er siste avlagte regnskapsår.

Der fremkommer det at kommunen har totalt frie inntekter, som inkluderer eiendomsskatt, skatteinntekter inkludert naturressursskatt, havbruksfond og rammetilskudd fra staten med tils. 153.035.332 kr. Jeg registrerer at av denne «potten» går 122.721.924 til lønn og sosiale utgifter. Havbruksfondet alene er på 19.264.490. Burde ikke dette blitt avsatt i sin helhet til å styrke nye arbeidsplasser i kommunen? Ta en kritisk gjennomgang av budsjettet ved neste regulering!

Jeg er nu blitt en eldre person, «gammel-bindaling», men det forhindrer meg ikke i å tørre å si ifra og ha meninger/engasjement – når det er godt ment.

Flinke krefter/interesser inviterte 26.11. forrige år til et interessemøte for oppstart av en næringsforening i kommunen, der jeg med interesse møtte opp. Beklageligvis var det få kommunestyremedlemmer å anspore, også ordfører var fraværende.

Jeg vil gi honnør til initiativtakerne og responsen som fremkom i møtet! Målsettingen for Bindal næringsforening bør og kan være et felles talerør for næringslivet i Bindal og fremme dets interesser, står det i referatet.

Det ble valgt et interimsstyre, som ble bedt om å presentere en modell til et stiftelsesmøte senere på året.

Kunne det være en idé at ordfører inviterte til et «myldringsmøte » i kommunestyret med interimsstyret her – til en toveiskommunikasjon?

Vi har en spesiell næring i Bindal som jeg betrakter som en «sorgens kapittel»:

Nemlig landbruket, inkludert skog. Denne næringen har jeg godt kjennskap til (bl.a. fra min tidligere jobb/engasjement). Det fatale her er at med den nedbygging vi har vært vitne til «på bygda», så forsvinner etter hvert bosettingen. Jeg ser at et hovedproblem vi her har i Bindal, er strukturen. Kan du som lokalpolitiker gjøre noe med det? Hvorfor ikke ta initiativ til et møte med eierne/landbrukets organisasjon, eventuelt sentrale myndigheter om det og få utnyttet det potensial som finnes? Dette er jo produksjons-arbeidsplasser som forsvinner!og livsnerven i lokalsamfunnet vårt.

Det ideelle er vel å ha en plan og strategi for utvikling innenfor ønsket område!

«Bygda avfolkes», sies det. Ja – med rette! Gå inn på SSBs befolkningsstatistikk for Bindal, så forteller den hva som er stoda – egentlig en dyster utvikling (se på alderssammensetningen). Men husk også: Det er viktig å ta med de eldre samtidig når det gjelder råd og utvikling!

Jeg sender denne – mine merknader og synspunkter – til gruppelederne i de forskjellige fraksjoner i bindalspolitikken, og jeg formoder at dette kan være et grunnlag for diskusjon og behandling innenfor «bindalspolitikken».

Var dette noe «å tygge» på? Eller kanskje å tenke over!

Og: Bli ikke for opptatt av de storpolitiske. partipolitiske linjene i alle sammenhenger i Bindalspolitikken – kanskje det kan skade mere enn det gagner!?

Med «politikerhilsen»

Jermund Holten