Den 10. februar publiserte Statsforvalteren i Nordland statistikk for Nordlandslandbruket, som blant annet viser at drøyt 600 landbruksforetak i Nordland ble lagt ned mellom 2010 og 2020, mens drøyt 23.000 dekar jordbruksjord gikk ut av drift. Statistikken viser også at nedgangen er betydelig større i Nordland, enn i landet sett under ett. Dessuten ser vi med stor bekymring på framtida for melkeproduksjonen. I 2021 hadde 60 % av melkebrukene Nordland kyrne på bås, og vi savner en plan for hvordan disse brukene skal finansiere ombygging til løsdrift innen kravet trer i kraft i 2034.

Norske bønder produserer trygg og sunn mat med høye standarder for dyrevelferd og miljøforurensning. I tillegg bidrar landbruket med beredskap og sikkerhet gjennom bosetting, sysselsetting til næringsmiddelindustrien, og forvaltning av norsk jordbruksareal. I dagens geopolitiske situasjon er det ekstremt viktig at vi har et spredt jordbruk, og spredt bosetting i hele landet, særlig i nord.

Årsmøtet i Nordland Bonde- og Småbrukarlag krever at styret og forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar utgangspunkt i denne situasjonen, og fremmer følgende krav under årets jordbruksforhandlinger:

– en tidfesta inntektsjevnstilling for alle bønder

– en tidfesta plan for å øke norsk sjølforsyning til 50 %, i henhold til Hurdalsplattformen

– en konkret plan for å finansiere ombygging til løsdrift i alle båsfjøs innen 2034

– aktiv produksjonsregulering og struktur på tilskudd, som premiss for å kunne bedre bondens økonomi

– tydelig prioritering av små og mellomstore bruk

– styrket tollvern

Uttalelse fra Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Per-Anton Nesjan, fylkessekretær