Som medisinfaglig kompetanse i Alstahaug kommune de siste 15 årene, er det med stor uro jeg registrerer den siste utviklingen i sykehussaken på Helgeland. Jeg har fulgt sykehussaken tett sammen med de 11 kommunene sør for Korgfjellet. Limet i dette samarbeidet har hele tiden vært ønsket om et godt og fremtidsrettet medisinfaglig tilbud til pasientene på hele Helgeland, og det har vært min store motivasjon inn i arbeidet. Håpet om en levende og konkurransedyktig spesialisthelsetjeneste for befolkningen på hele Helgeland. Fra min side har jeg stor respekt for politikerne i disse 11 kommunene som har klart å stå stødig i denne målsettingen på tross av en betydelig politisk storm i en sak der «alle» har sterke meninger. Dessverre ser det nå ut som om prosessen sporer av i en svært uheldig retning på oppløpssiden.

I forrige uke var jeg bisitter i et møte mellom kommunene og Helse Nord, der også Helgelandssykehuset deltok. Her ble spørsmålet om funksjonsfordelingen av tarmkreftkirurgien tatt opp. Det ble stilt spørsmål ved hvordan det akuttkirurgiske tilbudet skal opprettholdes på hovedsykehuset, når både ortopedi med sitt tunge kirurgiske miljø og avansert tarmkirurgi er funksjonsfordelt til sykehuset som er definert ikke å være foretakets hovedsykehus. Kommunene pekte på en fersk faglig utredning som understreker at å funksjonsfordele avansert tarmkirurgi og andre mageoperasjoner på ulike lokalisasjoner, ikke anbefales nasjonalt. Det er derfor uforståelig for meg at en fagdirektør nettopp har anbefalt denne løsningen i arbeidet med å lage «Norges beste lokalsykehus». Helgelandssykehusets ledelse mener at avansert tarmkirurgi skal utføres på akuttsykehuset i Rana, mens kun den gjenværende, godartede tarmkirurgien skal utføres på foretakets hovedsykehus. Dette påstås å være nok operasjonsvolum til at kirurgene skal kunne operere også avanserte situasjoner akutt. For meg høres dette ikke ut som en god medisinsk praksis. Min overraskelse var derfor stor da administrerende direktør i møtet antydet at hennes primære jobb var å bygge opp to akuttsykehus på Helgeland, at dette var hennes hovedprioritet, og at de ulike nasjonale anbefalinger derfor kunne fravikes dersom dette var nødvendig.

Jeg stiller meg spørrende til hvor i mandatet dette unntaket er formulert. Er det ikke en selvfølge at også pasientene på Helgeland fortjener likeverdige, forsvarlige helsetjenester, bygget opp på samme prinsipper som pasientene opplever andre steder i landet? Skal virkelig pasientsikkerheten settes under systemisk press fra en ledelse som i en lang og utmattende prosess ser ut til å ha mistet sitt faglige kompass? Og hvem tar det faglige ansvaret i en slik modell, som legger opp til pasientbehandling på tvers av det som er anbefalt faglig i resten av Norge? En modell som er politisk motivert mer en faglig, og som neppe vil virke rekrutterende på kompetente fagfolk. Og er det rettferdig av foretakets ledelse å sette fagfolkene som faktisk velger å bruke sin kompetanse på å arbeide ved ett av Norges minste helseforetak i en slik faglig spagat? Operasjonsteam som ikke får lov å operere avansert tarmkirurgi på planlagte, kjente pasienter på dagtid, kan umulig forventes å operere akutt på ukjente, dårlige pasienter i tidskritiske situasjoner hele døgnet, i et system bygget opp mot nasjonale anbefalinger?

Politikken i sykehusprosessen er tung. Det er mye politikk i medisinen, men medisinen er likevel ikke politikk. Vi som er fagfolk bør derfor holde fast i den faglige fanen, og si fra når politikken krysser grensen til det uforsvarlige. Å dele opp det tarmkirurgiske miljøet, som det anbefales for Nye Helgelandssykehuset, er etter min mening en slik grense. Innbyggerne på Helgeland fortjener et høykompetent fagmiljø uansett hvor i Helgelandssykehuset man behandles. Modellen som er lagt fram for hovedsykehuset er etter min mening ikke levedyktig for et framtidsrettet akuttsykehus. Jeg utfordrer med dette Helgelandssykehusets ledelse å gi Helgelands befolkning ett eneste eksempel på et referansesykehus med reelle hovedsykehusfunksjoner, som ikke har ortopedi- eller avansert tarmkirurgi som grunnlag for akuttkirurgien. Jeg tror ikke det finnes, like lite som jeg tror at administrasjonens intensjon om å bygge opp et reelt hovedsykehus sør for Korgfjellet faktisk eksisterer.

Kirsten Toft

Kommuneoverlege

Alstahaug kommune