Vi er etter hvert blitt godt kjent med Brønnøy kommune utfordrende økonomiske situasjon, og vi forstår at det må iverksettes tiltak før situasjonen er helt ute av kontroll. Brønnøy kommune har samme utfordring som resten av landet i og med at vi blir flere eldre som skal bo hjemme og vi har en ganske stor andel unge uføre.

Hva gjøres lokalt for å ta vare på denne voksende, delen av befolkningen? Det er mye kompetanse og arbeidskraft igjen i denne delen av innbyggerne i vår kommune, og kan dette nyttiggjøres på noen måte? Selv som ung ufør kan man bidra til beste for samfunnet om forholdene legges til rette. I denne forbindelse vil vi peke på at Brønnøy kommune er deleier i HIAS, en bedrift som nettopp skal legge til rette for slikt.

Brønnøy kommune har bygd ned sykehjemsplasser, men er det øvrige tjenestetilbudet styrket? Når man bygger ned en tjeneste for de som ikke klarer alt selv lengre, hvilke tjenester må da bygges opp for å få dette til å fungere? Demensproblematikken er også en kjent sak for alle som jobber i eldreomsorgen og hvilke tiltak kan settes inn for disse, slik at de skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, har vi avlastningstilbud, har vi nok sykehjemsplasser for denne gruppen eller kan dette organiseres på en helt annen måte? Hvilken kvalitet skal Brønnøy ha på eldreomsorgen? Hvordan sørger man for forutsigbarhet og trygghet for de som trenger bistand i eget hjem. Alt dette må den videre prosess finne svar på, frem til politisk nivå skal stemme i budsjettmøtet i desember.

Fagforbundet mener at det må kvalitetssikres at rett person er på rett plass i organisasjonen og det er et overordnet ansvar å sørge for kvalitet og sikkerhet i tjenesteproduksjonen. Fagforbundet mener også at politisk nivå må på banen da det er dette nivået som skal bestemme hva som skal beholdes og hva som skal bort og vi minner om at posisjonen i kommunestyret har gitt en del løfter som skal innfris frem mot neste kommunevalg. Det vi vet om vår kommunes situasjon er at vi har ikke råd til alt, noe må velges bort.

Erna Eid Knutsen

Tillitsvalgt for pensjonister og uføre i Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad