Hulda Gunnlaugsdottirs forslag til sykehusmodell for Helgeland har skapt debatt, men Helgelandssykehuset-direktøren kunne ha gjort det enda vanskeligere for seg selv. Forslaget som styret til helseforetaket skal ta stilling til neste uke baserer seg på dagens strukturer og befolkningsmønster, men innebærer at sykehuset i Mosjøen erstattes med et DMS lik det som nå etableres i Brønnøysund.

Brønnøyordfører Eilif Trælnes’ første kommentar var at han var skuffet. Brønnøy og de elleve andre kommunene sør for Korgfjellet har vært for et sykehus «på aksen» mellom Sandnessjøen og Mosjøen. Dette har vært et skjørt kompromiss, det har man sett senest denne måneden, hvor Vefsn-ordføreren har presisert at hun ikke regner selve Sandnessjøen sentrum som en del av aksen. Det har vært usikkerhet om hva akse-alternativet har vært, og det har vært basert på at et sykehus skulle bygges der det i dag knapt finnes folk eller infrastruktur. Akse-plasseringen har sine fordeler, tilgjengelig både via vei, sjø og luft, men det har også vært et uklart alternativ, hvor man ikke har hatt eksisterende strukturer å bygge på.

Valget av sykehusstruktur er, som Gunnlaugsdottir påpeker, et umulig ett. Alle kan ikke bli fornøyde på Helgeland, en region med lange avstander og den største byen plassert i utkanten. Det som nå er foreslått er på mange måter et skånsomt alternativ som tar mange hensyn. Den største byen får hovedsykehuset, mens sykehusbyen Sandnessjøen satses på. Det gjør at vi på Sør-Helgeland fortsatt har et akutt-tilbud i Sandnessjøen som utfyller distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

DMS-et er det Sør-Helgeland har blitt lovet i mange år, og som trengs: Et helsetilbud som i samspill med fagfolk andre steder kan ta seg av de enkle, korte sykehusbesøkene som i dag krever en reisedag. Det representerer en investering i bygg og utstyr og etablering av arbeidsplasser og helsetilbud som er svært kjærkommen og nødvendig når så mange andre lokale institusjoner er truet av kutt og nedlegging. Lokalt er det også viktig å opprettholde fødetilbudet, noe Gunnlaugsdottir foreslår. Hun framhever også samspillet mellom fødeavdelingen og dialysen i Brønnøysund som god kompetanseutnytting.

Ingen kunne som påpekt bli helt fornøyd med dette strukturforslaget. Det som nå er foreslått har i stor grad tatt hensyn til avstander og bosetting på Helgeland.