Oljeselskapene ConocoPhillips og Wintershall har begge gjort store funn av olje og gass utenfor Helgelandskysten i den senere tid, hvor Wintershall sitt funn vest av Vega er årets største funn på norsk sokkel. Men ingen av disse to aktørene ønsker å benytte helikopterbasen i Brønnøysund eller forsynings- og servicebasen i Sandnessjøen til sine operasjoner.

Brønnøy Arbeiderparti mener at dette er imot intensjonen i stortingsvedtak fra 1996 hvor grunntanken var at oljeselskapene skulle bruke basene plassert rundt omkring i landet og gi ringvirkninger til distriktene. Dette vedtaket er viktig fordi det gir lokalmiljøet en del av gevinsten ved å bruke våre havområder til oljeutvinning, slik at vi ikke bare blir sittende igjen med den negative risikoen ved å ha oljeaktivitet her.

Når selskapene til tross for dette mener de skal bruke Kristiansund er dette stikk i stri med Stortingsvedtakets intensjonen med lokalt innhold.

Faktum er at Sør-Helgeland i dag nesten ikke har noe utflyging til prøveboringer igjen, dette til tross for at feltene ligger rett utenfor oss i havet. Vi mener det er betimelig å spørre om operatøren har en bevisst strategi på at flyginger flyttes fra vårt distrikt og sentraliseres til én stor base ved Kristiansund, ettersom dette stadig skjer.

Brønnøy Arbeiderparti stiller seg også undrende til at hotellkapasitet oppgis som en av årsakene til at de velger å bruke Kristiansund fremfor Brønnøysund. Så vidt vi er informert så er ikke Thon Hotel forespurt om dette og har kapasitet.

Brønnøy Arbeiderparti er bekymret fordi at en slik utvikling kan ha store negative ringvirkninger ang. arbeidsplasser og befolkningsvekst i regionen. Vi stiller oss bak uttalelsen fra Helgelandsrådet og henviser på samme måte til Hurdalsplattformen. Her stadfestes det at dagens regjering vil jobbe for å «Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapningen blir igjen lokalt, og arbeide for ringvirkninger på land. Dette er særlig viktig i nord».

Vi håper og forventer derfor at ConocoPhillips’ og Wintershalls beslutning ettergås av storting og regjering slik at den gjøres om. Saken haster, da prøveboring har oppstart i mars 2022.

På vegne av styret i Brønnøy Arbeiderparti,

Siv Aglen og Ann Kristin Sletvold