Nye byggeregler

Snart blir det enklere å bygge garasje.

Selvbygger I 2005 viste Geir Børre Kristiansen avisen hvordan han bygget garasje selv.   Foto: Lise Fagerbakk

Bolig

1. juli trer forenklingene i bygningsdelen av plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK) og tilhørende forskrifter i kraft.

Endringene skal gjøre det enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom.


Unntas søkeplikt

Følgende tiltak unntas nå søknadsplikt:

* Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2.Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.

* Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

* Mindre tilbygg som ikke inneholder rom for varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m2

* Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.

* Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.

* Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 1,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

* Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

* Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m.

Merk at tiltakene fortsatt må være innenfor reguleringsplan og kommuneplan.


Unntak

Byggesaksbehandler Bjørn Morten Johansen i Brønnøy kommune presiserer at de nye reglene ikke gjelder over alt.

- Utenfor regulerte strøk, som i LNF-områder eller lignede, eller i byggeforbudssoner som i 100-meterssonen langs sjøen, kan du for eksempel ikke sette opp mindre bygg eller tilbygg med bakgrunn i aktuelle unntaksbestemmelser før saken er avklart opp mot aktuelle bestemmelser. Da må du først søke å få avklart saken i forhold til for eksempel kommuneplanens arealdel, plan- og bygningsloven, veiloven og lignende før du eventuelt kan bygge uten søknad.

Johansen oppsummerer forskjellene slik:

* Dersom du er i regulert område har du som hovedregel enklere mulighet til å bygge uten søknad. Men du må forsikre deg om at du er innenfor reguleringsplanens bestemmelser med hensyn til utnyttelsesgrad, byggelinjer, størrelser og høyder.

Johansen råder også til å snakke med naboen, selv om man ikke er pliktig til det:

- Man har ikke krav om nabovarsel eller krav til dialog med nabo, men det er lurt for både for å ivareta naboforhold og eventuelt unngå konflikter som i verste fall kan ende i rettsapparatet.

* Er du utenfor regulert område må du først avklare om det er nødvendig med dispensasjon fra arealplaner, andre særlover, byggeforbudssoner med videre.  I slike områder vil det i de de fleste tilfeller være forhold som må avklares før en kan bygge uten søknad. Det er tiltakshaver selv som har ansvar for å klarere saken før bygging igangsettes.

Johansen minner også om at den som har oppført et slikt mindre bygg eller tilbygg har plikt til å rapportere dette inn til kommunen for registrering i kart og matrikkel.

Bolig