I 1997 overtok Siv Aglen (48) drifta av Shell i Brønnøysund. Bensinstasjonen ble etter hvert solgt, men Siv ble boende, og er nå klar til å jobbe energisk for Brønnøy kommunes ve og vel.   Foto: Gjøran Engen

Annonsørinnhold

Siv er klar til å stå på for deg!

At Siv Aglen er energisk er kanskje ikke rart, hun solgte tross alt bensin og diesel til Brønnøyværinger i mange år. Nå er hun klart til å bruke energien sin på Brønnøysamfunnet.

- Jeg er opptatt av framtiden. Av at Brønnøysamfunnet må forberede seg på det som kommer. Om vi bare roper «nei» og «vi vil tilbake til sånn som det var før», da taper vi. Men vi skal holde fast på gode tradisjoner og gode løsninger. Og så skal vi dyrke det å få til ting i felleskap, sier Aps ordførerkandidat.

Siv vokste opp som trønder. Og det høres ennå. Men etter mer enn tyve år som brønnøyværing føler hun seg som, nettopp, brønnøyværing.

– Brønnøy har virkelig et stort potensial. Vi kan få til mye. Og kommunen, altså de kommunale tjenestene, er grunnmuren når vi bygger samfunn som vårt. Jeg har virkelig lyst til å bidra, sånn at denne grunnmuren passer til det vi skal bygge framover, sier Siv. Som til dager bygger og utvikler datasystemer og team – på Brønnøysundregistrene. Noe som naturlig nok former hennes framtidssyn.

-  Digitalisering og forenkling er noe jobber med hver dag på registrene. Digitalisering og forenkling preger oss allerede, og det vil prege samfunnet vårt i stadig større grad. Her har vi mange muligheter, men da må vi ikke melde oss ut og rope på «gamledager», sier Siv.

VI TAR BRØNNØY VIDERE – ALLE SKAL MED !

Brønnøy kommune er en fantastisk kommune - med stort potensial. Vi har ryddet i økonomien - nå ser vi fremover og vil videre! Vi vil gi barn i Brønnøy en god oppvekst som utjevner forskjeller, tilrettelegge for bærekraftig næringsutvikling og sikre våre eldre en trygg og meningsfull alderdom.

KOMMUNEN ER GRUNNMUREN I VELFERDSSAMFUNNET

Brønnøy Arbeiderparti er derfor opptatt av å sikre en god og stabil politisk styring av kommunen, slik at kommunens tjenester kommer alle til gode. Dette oppnås ved fortsatt å spille på lag med de ansatte og innbyggerne og ved å bygge sterkere fellesskap. En stabil og forutsigbar kommuneøkonomi gir handlingsrom.

EN OPPVEKST SOM UTJEVNER FORSKJELLER

Vi vil sørge for at barn og unge har en god og trygg oppvekst som gir muligheter til å lykkes videre - uavhengig av bakgrunn og familieinntekt. Derfor er rimeligere SFO, gratis skolemat og fokus på en trygg skolehverdag med høy kvalitet viktig og riktig.

ETT SYKEHUS – OG DMS

Vi i Brønnøy har ikke sykehus i egen region, og er derfor avhengige av nærhet til fødestue samt ambulansefly og legehelikopter. Et distriktsmedisinsk senter for Sør-Helgeland vil også bli svært viktig for helsetilbudet i vårt nærmiljø.

Vi anser det dessuten som helt avgjørende at Helgelandssykehuset samler kompetansen og ressursene i ett fullverdig sykehus – sør for Saltfjellet.

Forebyggende og helsefremmende arbeid skal bidra positivt for den enkelte.

HELE FASTE STILLINGER OG ET SKIKKELIG ARBEIDSLIV

Flest mulig i Brønnøy kommune skal jobbe i hele, faste stillinger. Det gir bedre tjenester til brukerne og mer langsiktig trygghet for de ansatte. Vi skal bruke kommunens innkjøpsmakt til å få fram flere læreplasser og bekjempe sosial dumping.

ARBEID OG NÆRING

Vi vil videreutvikle eksisterende arbeidsplasser og legge til rette for nye. Brønnøy kommune skal ha en førstelinjetjeneste som samhandler med næringslivet. Gründere skal få hjelp til å utvikle og iverksette sine idéer og bedriftsledere skal få hjelp til å videreutvikle sin bedrift.

Gode og riktige løsninger for samferdsel er viktig for bosetting og arbeidsliv, for sikkerhet og miljø. Arbeid gir den beste fordelingspolitikken – derfor er «arbeid til alle, jobb nummer en».

For å sikre rekruttering til næringslivet må Brønnøy være attraktiv som bosted, arbeidssted og en kommune å besøke.

Da må vi tenke helhetlig på hvordan det er å bo i kommunen; gjennom gode barnehagetilbud, kvalitet på skolen og variert og mangfoldig fritids- og kulturtilbud

KLIMAVENNLIGE LOKALSAMFUNN

Vår velferd må skapes og deles innenfor naturens tåleevne. Vi vil sette klimaplan på dagsorden og kommunen må sette seg klare klimamål, kutte utslipp og stimulere til utvikling av klimavennlige løsninger. Vi skal stille strenge miljøkrav og bruke kommunens innkjøpsmakt for å bidra til det grønne skifte.

Brønnøyværingen fungerer best sammen med andre. Når vi samarbeider får vi til ting. Når vi jubler for vinnerne, og hjelper de som strever, da vokser vi. Når vi står sammen i fellesskap er vi sterkest. 

Våre kandidater i Brønnøy

ORDFØRERKANDIDAT Siv Therese Aglen: IT-utvikler f. 1971. Opptatt av: • Vi må løse klimakrisen i felleskap • Heltidskultur i kommunen • Aktiv kommune  

VARAORDFØRERKANDIDAT Magnar Solbakk: KULTURARBEIDER F.1954 Opptatt av: • Samarbeid og kompromiss • Bærekraftig utvikling • Sosial Rettferdighet  

3. plass Trude Valla OT-KOORDINATOR f. 1969 Opptatt av: • DMS skal på plass snarest mulig • Barn og ungdom • Ombygging av samfunnshus til Kulturhus  

4. plass Geir Åsmund Lien SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE f. 1962 Opptatt av: • Frivillighet • Stille opp i nærmiljøet • Brønnøy må være Ja kommune  

5. plass Audhild Rande FAGLEDER f. 1972 Opptatt av: • Brønnøy skal være attraktiv som bosted og arbeidssted • Barn og unge • Klima og miljø  

6. plass Torleif Sandøy BONDE f. 1959 Opptatt av: • Samferdsel • Landbruk • Teknisk sektor skal være kommunal  

7. plass Ann Kristin Sletvold RESEPSJONIST F.1963 Opptatt av: • Arbeidslivspolitikk • Flere hele stillinger enn deltidsstillinger • God og trygg eldreomsorg og godt helsetilbud  

8. plass Jørn Georg Johansen INNKJØPSANSVARLIG f. 1958 Opptatt av: • Helse og omsorg - realisering av DMS • Arbeid og næring • Oppvekst  

9. plass Ann-Kathrin Dreyer LÆRER f. 1962 Opptatt av: • Barn og unges oppvekst • Helse/omsorg • Kultur  

10. plass Gjøran Engen LÆRER f. 1965 Opptatt av: • Hjelpe de som sliter • Klassisk naturvern • Kultur og Idrett  

11. plass Anne-Lise Oddrun Skånseng LÆRER f. 1955 Opptatt av: • God skole for alle • Primærnæringene • Kulturtilbud for barn og unge  

12. plass Jan Richard Nøstvik BILINGENIØR f. 1966 Opptatt av: • Næringspolitikk • Motto: Sammen skaper vi mer!  

13. plass Anne Risbakk SENIORRÅDGIVER f. 1968 Opptatt av: • Heltidskultur er en selvfølge • Helse og omsorg • Ungdom  

14. plass Frode Åsmund Granås ØKONOMISJEF f. 1969 Opptatt av: • Gode oppvekstvilkår • Brønnøy må være en attraktiv kommune å bosette seg i • Verdiskapning i privat og offentlig sektor  

15. plass Solveig Lorentzen RÅDGIVER f. 1957 Opptatt av: • Forebygging på alle områder • Miljø og klima • Brønnøysund må være et attraktivt sted og være  

16. plass Andreas Rafaelsen SEKSJONSLEDER f. 1978 Opptatt av: • Gode oppvekstvilkår for barn og unge • Satsning på kultur – gir bolyst og trivsel. • Brønnøysund trenger et kulturhus snarest  

17. plass Annlaug Karin Ebbesen LÆRER f. 1967 Opptatt av: • Alle barn skal ha godt og trygt skoletilbud • Brede fritidsaktiviteter for ungdommene i kommunen  

18. plass Arild Endrè Fagerland OLJEARBEIDER f. 1986 Opptatt av: • Trygg og god fremtid for barn og eldre • Brønnøy skal være en by å flytte til og ikke fra.  

19. plass Guri Karlsen PENSJONIST f. 1948 Opptatt av: • Best mulig offentlig skole for barna våre  

20. plass Kjetil Mathisen FØRSTEKONSULENT f. 1973 Opptatt av: • Faste og hele stillinger • Seriøst arbeidsliv • Oppvekst som utjevnet forskjeller  

21. plass Øyvind Myren BRØNNSPESIALIST f. 1972 Opptatt av: • God og sunn mat på sykehjemmet • Godt arbeidsmiljø i kommunen • Gode arbeidstidsordninger  

22. plass Leon Aune SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE F. 1971 Opptatt av: • Næringsutvikling • Bærekraftig utnyttelse av verdens vakreste region  

23. plass Liv Floa Bang PENSJONIST f. 1936 Opptatt av: • Ta vare på gamle kulturtradisjoner • Arbeidet til frivilligsentralen